اظهارنامه مالیاتی براساس قانون مالیتهای مستقیم و مواعد قانونی تسلیم هر یک

اظهارنامه مالیاتی براساس قانون مالیتهای مستقیم و مواعد قانونی تسلیم هر یک

بر اساس  قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده مودیان مالیاتی براساس درآمدهای کسب شده در باب های مختلف قانون می بایستی  در زمانهایی خاص نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی  به سازمان امور مالیاتی  اقدام نمایند ،  انواع اظهارنامه های مالیاتی و نیز زمان های مقرر قانونی در خصوص تسلیم آن به شرح زیر می باشد :

ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم  :  اظهارنامه مالیات بر ارث زمان مقرر تسلیم شش ماه از تاریخ فوت توسط وراث یا وکیل قانونی

ماده ۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم  : اظهارنامه در خصوص  وقف ، متولی و در مورد حبس و نذر ، حبس و نذر کننده از تاریخ وقوع عقد یا فوت ظرف مدت سه ماه
ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم   : اظهارنامه در خصوص  اشخاص حقیقی که هیچگونه درآمدی به غیر از  درآمد اجاره مستغلات ندارد تا آخر تیر ماه سال بعد
ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم  : اظهارنامه مودیان حقیقی مالیات بردرآمد املاک تا آخر تیر ماه سال بعد
ماده ۸۰  قانون مالیاتهای مستقیم  : اظهارنامه مودیان موضوع فصل املاک ، در مورد سرقفلی ظرف مدت سی روز پس از انجام معامله
ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم  : اظهارنامه ملیاتی مودیان ماده ۷۴ موضوع املاک بدون اسناد رسمی با عنوان دستدارمی یا… ظرف مدت سی روز پس از انجام معامله ( فاقد سند محضری)
ماده ۸۸ قانون مالیاتهای مستقیم   : اظهارنامه مالیاتی توسط دریافت کننده حقوق از اشخاص مقیم خارج که در ایران نمایندگی و شعبه ندارند ، تا آخر تیر ماه سال بعد
ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم  : اظهارنامه مالیاتی مشاغل موضوع ماده 95 تا آخر خرداد ماده سال بعد
ماده ۱۱۰  قانون مالیاتهای مستقیم   : اظهارنامه اشخاص حقوقی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی
ماده  114قانون مالیاتهای مستقیم  : اظهارنامه اشخاص حقوقی که تصمیم به انحلال دارند زمان تسلیم  قبل از تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار

ماده 116 قانون مالیاتهای مستقیم  : اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده طی مدت شش ماه از تاریخ انحلاال ( تاریخ ثبت انحلال در اداره ثبت شرکتها ) برای آخرین دوره عملیات شخص حقوقی توسط مدیران تصفیه
ماده ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم   : اظهارنامه مالیات  انتقال منافع مال ، موضوع ماده ۱۲۳ ق.م.م تا آخر اردیبهشت سال بعد
ماده ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم   : اظهارنامه مالیات بردرآمد اتفاقی تا ۳۰روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع
ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم   :  اظهارنامه اصلاحی ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه