مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی  به شرح زیر می باشد :
1- تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی
2- تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
3- تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت
4- تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی
5- تصویر پروانه/مجوز فعالیت
6- تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی
7- ثبت نام اینترنتی ارزش افزوده
8- برگه ثبت نام کد اقتصادی جدید
9- تصویر  برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
10- تصویر برابر اصل اساسنامه
11- تصویر برگ های تشخیص/قطی/اظهارنامه مالیات عملکرد