تغییرات اظهارنامه مالیاتی سال 1395

تغییرات اظهارنامه مالیاتی سال 1395

اظهارنامه مالیاتی سال 1395

اظهارنامه مالیاتی سال 1395

تغییرات اظهارنامه مالیاتی سال 1395 براساس فرمت جدید ارایه شده از سوی سازمان امور مالیاتی را می توان در 19 بخش تقسیم نمود که به شرح زیر می باشد : 

1.افزايش تعداد صفحات اظهارنامه اشخاص حقوقی از ۲۵ صفحه به ۲۷ صفحه و جابجايي در جداول صفحات اظهارنامه مالیاتی

در صفحه ۱ اظهارنامه مالیاتی سال 1395 اطلاعات هویتی مودی تغییر محسوسی ایجاد نشده است.

۲.در صفحه ۲ اظهارنامه مالیاتی سال 1395 اطلاعات حسابهای بانکی با گردش بدهکار و بستانکارطی دوره مالی و مانده حساب مورد درخواست است.

۳.در صفحه ۲ اظهارنامه مالیاتی سال 1395 جدول سایر محل های فعالیت حذف شده است.

۴.در صفحه ۳ اظهارنامه مالیاتی که از صفحات کلیدی اظهارنامه می باشد علاوه بر سوالات قبلی تا ردیف ۹ از ردیف ۱۰ سوالاتی در مورد تغییر نشانی و تغییر نام شرکت  درخواست  شده

۵.در صفحه ۳ اظهارنامه مالیاتی ردیف ۱۳درخواست آخرین وضعیت پرونده مالیاتی سال قبل شرکت

وضعیت های مورد درخواست:

 ۱-تشخیص ۲-قطعی ۳-عدم فعالیت۴-اجراء۵-بدون اطلاع ۶-اولین سال فعالیت

۶.در صفحه ۳ اظهارنامه مالیاتی ردیف ۱۴افزایش درآمد نسبت به سال قبل مورد درخواست می باشد.در صورت پاسخ بلی درآمد ابرازی سال قبل و سال جاری مورد و درصد افزایش

۷.در صفحه ۳ اظهارنامه مالیاتی ردیف ۱۵آیا بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده اید؟ .

۸.در صفحه ۳ اظهارنامه مالیاتی ردیف ۱۶آیا شرکت دارای دفاتر رسمی ثبت شده می باشد؟در صورت پاسخ بلی درج کد رهگیری اخذ دفاتر قانونی الزامی است.

۹.در صفحه ۵ اظهارنامه مالیاتی علاوه بر اطلاعات قبلی در مورد هیئت مدیره تاریخ عضویت و پایان عضویت و صورتجلسه انتخاب و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها ۱۰.-در صفحه ۶ اظهارنامه مالیاتی دفاتر به دو بخش تقسیم شده است : دفاتر دستی و دفاترماشینی (مکانیزه)

درجدول ۳-۱ دفاتردستی علاوه بر شماره ثبت دفاتر قانونی درج کد رهگیری پلمب دفاتر از طرف اداره ثبت شرکتها الزامی است.

در جدول ۳-۲ ارائه مشخصات دفاتر ماشینی(مکانیزه،الکترونیکی) اطلاعات  زیر

الف . مشخصات نرم افزار حسابداری مورد استفاده ب . نام شرکت تولید کننده نرم افزار

ج . نوع بانک اطلاعاتی د . تاریخ نصب

ر . جهت اطلاع  این بخش هنوز غیر فعال است.

از صفحه ۷ تا صفحه ۱۱ اظهارنامه مالیاتی سال 1395 در جداول مربوطه تغییر محسوسی ایجاد نشده است۱۱.تغییرات صفحه ۱۲ اظهارنامه مالیاتی

صفحه ترازنامه از صفحه 20 اظهارنامه مالیاتی سال قبل به صفحه۱۲اظهارنامه سال جاری منتقل شده

در جدول ترازنامه تغییر ایجادي  در انتهای صفحه ترازنامه اطلاعات زیر درخواست شده.

الف . مبلغ خرید طی دوره داراییهای ثابت مشهودب . مبلغ خرید سایر داراییها

۱۲.تغییرات صفحه ۱۳ اظهارنامه مالیاتی

صفحه سود و زیان از صفحه۲۱ اظهارنامه سال قبل به صفحه ۱۳ منتقل شده است.

ردیف ۱۸ و ۱۹-سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی تفکیک شده است

در انتهای صفحه سود و زیان اطلاعات زیر  درخواست شده ۱-ناخالص فروش ضایعات۲-ناخالص فروش دارایی های غیر منقول۳-ناخالص فروش سایر داراییها

۴-ناخالص فروش مواد اولیه  ۵-مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر خریدها) درخواست شده.(خرید هایی که مستقیمادر فرایند تولید وارد نشده است. در خصوص مبلغی که در ردیف ۱۹ صفحه سود وزیان درج شده است.)

درجداول صفحات تغییری ایجاد نشده است.

۱۳.تغییرات صفحه۱۵ اظهارنامه مالیاتی ، این صفحه ای جدید در اظهارنامه مالیاتی سال جدید می باشد.

این صفحه مخصوص کارفرمایان است.اطلاعات پرداختی قراردادها و صورت وضعیت های تایید شده با مبلغ آنها  درخواست  شده

۱۴.تغییرات صفحه۱۶ اظهارنامه مالیاتی

این صفحه نیز جدیداست و مخصوص پیمانکاران است و اطلاعات دریافتی قراردادها و صورت وضعیت های تایید شده  درخواست  شده

۱۵.تغییرات صفحه۱۷اظهارنامه مالیاتی

این صفحه نیز جدید است و اطلاعات شامل (فصل،نوع فهرست،شماره پیگیری ارسال ، تاریخ ارسال و وضعیت شامل عدم معامله و یا عدم ارائه فهرست معاملات  درخواست  شده

ادامه مطلب تغييرات اظهارنامه ١٣٩٥:

در جداول صفحات ۱۸ و ۱۹ اظهارنامه مالیاتی تغییر محسوسی ایجاد نشده

 ۱۶.صفحه۲۰اظهارنامه مالیاتی

از ادغام صفحه فروش و بهای تمام شده ی کالای فروش رفته اظهارنامه سال قبل به وجود آمده است.

تغییرات ایجادي در جدول فروش

۱-اطلاعات فروش داخلی به طور کلی درخواست شده ٢-اطلاعات صادرات(فروش خارجی)بطور کلی  درخواست شده.

و در جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته تغییری ایجاد نشده .

١٧.تغییرات ایجادي در جدول درآمد پیمانکاری و ارایه خدمات صفحه ۲۱ اظهارنامه مالیاتی

جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی و خارجی  درخواست شده در جداول صفحات ۲۲ تا ۲۵ اظهارنامه مالیاتی تغییر ي ایجاد نشده .

۱۸.در صفحه ۲۶ اظهارنامه مالیاتی مربوط به محاسبه مالیات بردرآمد ابرازی تغییر قابل توجهی ایجاد نشده فقط ردیف ۱۸ پرداخت انجام شده مالیاتی بطور یکجا  درخواست  شده

جدول مربوط به پرداخت های انجام شده در اظهارنامه مالیاتی سال قبل حذف شده است.

۱۹. تغییرات صفحه ۲۷ آخرين صفحه

۱-مشخصات تهیه کننده اظهارنامه(مودی یا نماینده ی وی)مسئول تهیه اظهارنامه مالیاتی دارنده امضاء

۲-اطلاعات مدیر امورمالي ،حسابرس مودي

٣-مشخصات حسابرس