ثبت نام و تسلیم اظهارنامه صاحبان مشاغل

ثبت نام و تسلیم اظهارنامه صاحبان مشاغل

 اظهارنامه صاحبان مشاغل ، صاحبان مشاغل محترم در ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1395 باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:

  • چنانچه صاحبان مشاغل بر اساس مجوز صادره از مراجع ذیصلاح (مانند پزشکان، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مهندسین مشاور و …) بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌‌ها فقط یک ثبت نام صورت گرفته و یکی از این محل ها بنا بر اعلام مؤدی به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد (در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان امور مالیاتی خواهد بود) این مؤدیان می‌بایست صرفاً یک اظهارنامه صاحبان مشاغل برای تمام این محل‌های فعالیت‌ تسلیم نمایند.
  • چنانچه صاحبان مشاغل در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت‌های شغلی محل مذکور و ارائه یک اظهارنامه برای آن محل می‌باشند.
  • چنانچه یک مؤدی دارای فعالیت‌های مختلف (اعم از انفرادی یا مشارکتی) در محل‌های متعدد باشد، باید برای هر یک از محل‌های فعالیت خود، به صورت مجزا ثبت نام نموده و اظهارنامه مالیاتی مربوط را تا سررسید مقرر حسب مورد در قالب‌های انفرادی یا مشارکتی بطور جداگانه تسلیم نماید.
  • در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مؤدی می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام داده و یک اظهارنامه صاحبان مشاغل واحد برای این محل های فعالیت‌ ارائه نماید.
  • مشاغلی که بصورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شوند، باید به عنوان یک مؤدی (در قالب مشارکت) در نظام مالیاتی ثبت نام نموده و شناسه مشارکت مدنی دریافت کنند. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند. این مؤدیان باید اظهارنامه مالیاتی خود را در چارچوب یک فرم اظهارنامه مشارکتی تسلیم نمایند.
  • چنانچه چند مؤدی با مشاغل متفاوت یا یکسان، بدون وجود رابطه شراکت، در یک محل فعالیت دارند، هر یک از مؤدیان باید به طور مجزا در نظام مالیاتی ثبت نام و تا سر رسید مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نماید.
  • مؤدیانی که در بخشی از سال در یک محل فعالیت داشته و در بخشی دیگر در محل دیگری فعالیت نموده‌اند، باید با مراجعه به سامانه ثبت نام، نسبت به اصلاح تاریخ شروع و خاتمه فعالیت هر محل اقدام و برای هر محل، بطور جداگانه اظهارنامه تسلیم نمایند.
  • مؤدیانی که در یک مکان بیش از یک فعالیت داشته و قبلاً با توجه به موضوع فعالیت در بیش از یک بند از بندهای الف، ب و ج موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم پیش از اصلاحیه 31/04/1394 ثبت نام نموده اند، برای عملکرد سنوات 1395 و به بعد مکلفند با توجه به مفاد ماده (2) آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 ق.م.م اصلاحیه مصوب 31/04/1394 ثبت نام خود را ویرایش کنند و تحت یکی از گروه بندی های سه‌گانه جدید قرار گیرند و متناسب با آن اظهارنامه مالیاتی خود را تا سررسید مقرر تسلیم نمایند.