جدول جدید استهلاک دارایی های ثابت

جدول جدید استهلاک دارایی های ثابت

براساس مفاد ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و برون توجه به تغییرات قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تاسیس ، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد . بر اساس ماده فوق همچنین مقرر گردیده است که سازمان امور مالیاتی موظف است مقررات مربوط به استهلاک دارایی های ثابت شامل جدول استهلاک و چگونگی اجرای آن را با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند .

به پیوست جدول جدید استهلاک دارایی های ثابت که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت استفاده ایفاد می گردد .

دانلود جدول جدید استهلاک دارایی های ثابت ……….