درباره ما

درياره مشاوران مالياتي

درباره ما: مركز مشاوره مالياتي

اين مركز با همكاري جمعي از متخصصات مالياتي به اهداف زير تشكيل گرديده است :
1- ارائه مشاوره مالياتي تخصصي به اشخاص حقيقي و حقوقي
2- ارائه راهكارهاي جامع مالي در جهت كاهش ريسك عدم رعايت قوانين مالياتي
3- دفاع از حقوق اشخاص در جهت تحقق عدالت مالياتي
4- پذيرش وكالت اشخاص در مراجع مالياتي
5- پي گيري كليه امور مالياتي اشخاص
6- تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي