درباره ما

درياره مشاوران مالياتي

درباره ما: مركز مشاوره مالياتي

اين مركز با همكاري جمعي از متخصصات مالياتي به اهداف زير تشكيل گرديده است :
۱- ارائه مشاوره مالياتي تخصصي به اشخاص حقيقي و حقوقي
۲- ارائه راهكارهاي جامع مالي در جهت كاهش ريسك عدم رعايت قوانين مالياتي
۳- دفاع از حقوق اشخاص در جهت تحقق عدالت مالياتي
۴- پذيرش وكالت اشخاص در مراجع مالياتي
۵- پي گيري كليه امور مالياتي اشخاص
۶- تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي