شرح وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی

شرح وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی

شرح وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی به شرح زیر می باشد :

۱- رسیدگی و کشف تخلفات و تفصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ق. م. م و سایر مامورینی که طبق قانون مذکور در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها;

۲- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار ماموران مذکور;

۳- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی، نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی;

۴- اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است.

۵- رسیدگی و تحقیق در خصوص شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم;

۶- رسیدگی و تحقیق در خصوص گزارش رسیده از مراجع رسمی;

۷- رسیدگی در مواردی که از طرف وزیر اموراقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع میشود.

۸- رسیدگی به مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی;

۹- رسیدگی و احراز تخلف ماموران مالیاتی در اجرای بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۷۰ ق. م م و تعقیب آنان;

۱۰- رسیدگی به گزارش توجیهی اداره امور مالیاتی در خصوص صدور برگ تشخیص مالیات متمم;

۱۱- تعقیب و صدور ادعانامه برای صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مواردی که از وظایف و تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم عدول نمایند.

۱۲- اعلام تخلف قضات عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی به دادسرای انتظامی قضات و نیز اعضای موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ ق. م. م و تعقیب آنها;

۱۳- نظارت و رسیدگی به آرای صادره هیاتهای حل اختلاف مالیاتی;

۱۴- رسیدگی به آرای شورایعالی مالیاتی مبنی بر نقض رای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ;

۱۵- تعقیب تخلفات مالیاتی مودیان موضوع ماده ۲۰۱ ق . م. م;

۱۶- پیگیری اقدامات واحد های مالیاتی به منظور ارسال اطلاعات مربوط به درآمد اشخاص مختلف به واحد های مذکور .;

۱۷- رسیدگی و تقاضای مجازات برای متخلف یا متخلفین از هیات عالی انتظا می مالیاتی در صورت تخلف آنان از مقررات موضوع ماده ۵۸ آئین نامه ماده ۲۱۸ ق. م. م;