شرح وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی

شرح وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی

شرح وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی به شرح زیر می باشد :

1- رسیدگی و کشف تخلفات و تفصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 ق. م. م و سایر مامورینی که طبق قانون مذکور در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها;

2- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار ماموران مذکور;

3- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی، نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی;

4- اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است.

5- رسیدگی و تحقیق در خصوص شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم;

6- رسیدگی و تحقیق در خصوص گزارش رسیده از مراجع رسمی;

7- رسیدگی در مواردی که از طرف وزیر اموراقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع میشود.

8- رسیدگی به مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی;

9- رسیدگی و احراز تخلف ماموران مالیاتی در اجرای بندهای 1 و 2 ماده 270 ق. م م و تعقیب آنان;

10- رسیدگی به گزارش توجیهی اداره امور مالیاتی در خصوص صدور برگ تشخیص مالیات متمم;

11- تعقیب و صدور ادعانامه برای صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مواردی که از وظایف و تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم عدول نمایند.

12- اعلام تخلف قضات عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی به دادسرای انتظامی قضات و نیز اعضای موضوع بند 3 ماده 244 ق. م. م و تعقیب آنها;

13- نظارت و رسیدگی به آرای صادره هیاتهای حل اختلاف مالیاتی;

14- رسیدگی به آرای شورایعالی مالیاتی مبنی بر نقض رای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ;

15- تعقیب تخلفات مالیاتی مودیان موضوع ماده 201 ق . م. م;

16- پیگیری اقدامات واحد های مالیاتی به منظور ارسال اطلاعات مربوط به درآمد اشخاص مختلف به واحد های مذکور .;

17- رسیدگی و تقاضای مجازات برای متخلف یا متخلفین از هیات عالی انتظا می مالیاتی در صورت تخلف آنان از مقررات موضوع ماده 58 آئین نامه ماده 218 ق. م. م;