فرآیند وصول مالیات

فرآیند وصول مالیات

در بسیاری از موارد  عدم اگاهی مودیان از فرآیند وصول مالیات، موجب محرومیت ایشان از تسهیلات قانونی و معافیت های مالیاتی و نیز تعلق جریمه های مالیاتی می گردد . لذا بالابردن میزان آگاهی مودیان مالیاتی از فرآیند وصول مالیات میتواند کمک فراوانی برای عمل به تکالیف قانونی آنان نماید. در این نوشته فرآیند وصول مالیات  تشریح گردیده است :

پروسه وصول مالیات با صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات به مودی آغاز شده و در ادامه مودی با مراجعه به واحد مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام مینماید. در این شرایط چنانچه بدهی های مالیاتی مودی تسویه شود،عملیات وصول مالیات پایان میپذیرد. اما در غیر این صورت مطالبه مالیات به اداره وصول و اجرا محول خواهد شد.

براساس مفاد ماده  210 قانون مالیات های مستقیم هرگاه مودی مالیت قطعی شده خود را در مهلت مقرر 10 روزه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ، دریافت مالیات توسط واحد مالیاتی مربوطه  به مرحله عملیات اجرایی وارد می شود.

در این مرحله از فرآیند وصول مالیات با صدور برگ اجرایی آغاز و این برگ که حاوی اطلاعاتی از قبیل نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی،سال عملکرد؛مبالغ پرداخت شده قبلی و جرائم متعلق می باشد،به مودی ابلاغ می گردد. ( ابلاغ می تواند واقعی یا قانونی باشد ) در این مرحله مجددا از سوی اداره وصول و اجرا فرصتی برای پرداخت یا ترتیب پرداخت تعیین شده و اگر توافقات در مهلت مقرر به انجام برسد، بدهی مالیاتی مودی تسویه و عملیات اخذ مالیات خاتمه می یابد. در غیر اینصورت عملیات اجرایی وارد مرحله جدید می شود.

در ادامه فرآیند وصول مالیات هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه، مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند و یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، برابر مفاد قانون مالیاتهای مستقیم توقیف اموال مودی به میزان بدهی وی که شامل اصل و جرائم متعلق پس از کسر پرداخت های قبلی به اضافه 10 درصد بدهی  و با اولویت اموال نقد و نقد شوندگی سایر دارایی های مودی به مورد اجرا گذاشته میشود،بدین صورت که ابتدا از اموال نقدی و منقول وی توقیف شده و اگر اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید ویا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیر منقول و مطالبات مودی توقیف شده و با فروش اموال توقیفی از طریق مزایده و انتشار آگهی توسط مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی،بدهی مودی و هزینه های مربوط تسویه میگردد.

همچنین در صورتی که اموال مودی طی عملیات اجرایی توقیف شده باشد و وی تا ده روز از تاریخ توقیف اموال نسبت به پرداخت و یا تقسیط تمام بدهی به اضافه10درصد آن و هزینه های متعلقه اقدام نماید،از اموال خود رفع توقیف خواهد نمود و اگر سازمان امور مالیاتی قصد فروش اموال توقیفی را داشته باشد و مودی درخواست نماید،در شرایط مساوی،اولویت خرید اموال توقیفی با مودی می باشد.ضمناً برای ارزش گذاری اموال توقیفی از کارشناسان ذیصلاح استفاده می شود و در این خصوص،ارزیابی توسط کارشناسان ارزیاب اداره امور مالیاتی صورت گرفته چنانچه مودی نسبت به ارزیابی مذکور اعتراضی داشته باشد می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ،کتباً با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوطه ،تقاضای ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری را نماید مشروط بر اینکه گزارش کارشناس مربوطه ظرف 15 روز از تاریخ تقاضای مودی تهیه و به اداره اور مالیاتی ارائه گردد.

ضمناً در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که مالک از امضای سند استنکاف نماید مسئول اجرایئات به استناد مدارک مربوطه از اداره ثبت تقاضای انتقال ملک را نموده و اداره مذکور مکلف به اجرای آ ن می باشد.

در حین عملیات اجرایی در فرآیند وصول مالیات  ،توقیف اموال ذیل بر اساس ماده 212 قانون مالیات های مستقیم ممنوع می باشد:

-دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق باز نشستگی و وظیفه

-لباس و اشیاء و لوازم در حد حوائج ضروری

-آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه

-ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب برای تامین حداقل معاش

-محل سکونت در حد متعارف

توقیف واحد های تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد.

لازم به ذکر است که عملیات اجرایی با همکاری و پشتیبانی دادستانی انتظامی در خصوص ممنوع الخروجی مودی انجام می شود که این ممنوع الخروجی ناشی از عدم پرداخت بدهی ها و جرائم مالیاتی مودیان می با شد و از ابتدای سال 95 مطابق ماده 202 قانون مالیات های مستقیم از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد سرمایه ثبت شده ویا پنج میلیارد ریال،سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یک صد میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری می شود مگر در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط آن هم با اخذ تضمین لازم.

ضمناً در صورتی که در مراحل عملیات اجرایی،مودی نسبت به آن اعتراضی داشته باشد،مرجع رسیدگی به این گونه شکایات که ناشی از اقدامات اجرایی است،هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم می باشد و این هیات موظف است به شکایات مزبور به فورریت و خارج از نوبت رسیدگی و رائ صادر نماید.رای صادره از طرف هیات مذکور در این خصوص قطعی و لازم الاجرا می باشد.