مالیات ارزش افزوده پیش فاکتور و مالیات فاکتور ابطالی

مالیات ارزش افزوده پیش فاکتور و مالیات فاکتور ابطالی

نحوه اعمال مقررات مالیات بر ارزش افزوده در موارد عدم احراز انجام معامله پس از صدور فاکتور و یا پیش فاکتور براساس نظر سازمان امور مالیاتی یا به عبارتی مالیات ارزش افزوده پیش فاکتور  به این ترتیب می باشد که ، در مواردی که مودی مالیاتی  اقدام به صدور فاکتور و یا پیش فاکتور برای عرضه کالا و یا ارائه خدمت می کند  و سپس  به دلایلی و با توافق طرفین معامله و با ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله محقق نگردد  ویا نسبت به برگشت کالای مربوطه اقدام گردیده باشد ، در صورت تحقق دوشرط به شرح زیر مشمول مالیات ارزش افزوده نخواهد بود و به تبع آن اعتبار مالیاتی هم ایجاد نخواهد گردید :

1- درصورتی که پس از صدور فاکتور و یا پیش فاکتور (از جمله در موارد اخذ تسهیلات بانکی) مطابق بررسی به عمل آمده و یا سایر اسناد و مدارک مثبته حسب مورد، عدم تحقق انجام معامله (عرضه یا ارائه خدمت) یا برگشت آن احراز گردد در این صورت مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده از فروشنده و خریدار در خصوص کالا و خدمات مورد نظر موضوعیت ندارد و به تبع آن اعتبار مالیاتی نیز قابل پذیرش نخواهد بود.

2- اطلاعات مربوط به فاکتور و یا پیش فاکتور که در سامانه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور درج گردد و عدم پذیرش آن به عنوان معامله و به تبع آن عدم مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده محرز گردیده منوط به اصلاح آن در سامانه مزبور توسط طرفین معامله حسب مورد خواهد بود.