مدارك لازم جهت تشكيل پرونده مالياتي شرکت

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده مالياتي شرکت

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده مالياتي شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی براساس الزامات جدید قانون مالیاتهای مستقیم به کامل شامل۱۰  بخش است  که به شرح زیر تفکیک می گردد ، توضیح اینکه كليه مدارك می بایستی در  دفاتر اسناد رسمي برابر اصل گردد :

۱- تصوير برابر اصل آگهي تاسيس در روزنامه رسمي كشور

۲- تصوير برابر اساسنامه ( سال مالي شركت مشخص گردد)

۳- تصور برابر اصل شركتنامه و تقاضانامه يا اظهارنامه ثبت شركت

۴- اصل و تصوير برابر اصل شناسنامه و كارت ملي كليه سهامداران و صاحبان امضاي مجاز

۵- گواهي امضاي صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقوقي در دفاتر اسناد رسمي

۶- تصوير برابر اصل آخرين تغييرات در روزنامه رسمي ( در صورتيكه تغييراتي داشته باشد)

۷- وكالتنامه يا معرفي نامه كتبي از طرف شركت چنانچه مدير عامل حضور نداشته باشد

۸- يك نسخه تصوير برابر اصل اجاره نامه و يك نسخه كپي از آن باقيد آدرس دفترخانه يا بنگاه مربوط با كارت ويزيت بنگاه ( در صورت اجاري بودن محل)

*تذكر۱ : اجاره نامه ميبايست يا در دفاتر اسناد رسمي ويا در دفاتر املاك تنظيم شده و داراي كد رهگيري اينترنتي و هواوگرام سريال دار باشد ( اجاره نامه به صورت دستي و غير رسمي مورد قبول نمي باشد)

*تذكر۲ : مستاجر صراحتا به نام شركت باشد ( مستاجر بنام مدير عامل شركت و يا اشخاص حقيقي ديگر، مورد قبول نميباشد)

*تذكر۳ : چنانچه محل قانوني شركت ، محل سكونت مدير عامل بوده و شركت بصورت خانوادگي تاسيس شده باشد دراين مورد نيز اجاره نامه مي بايست به نام شركت تنظيم شود.

۹-  پاسخ استعلام از ادارات مالياتي ذيربط مبني بر احراز مالكيت موجر و كپي سند ملك

لازم به ذكر است چنانچه فاصله تاسيس شركت تا زمان تشكيل پرونده بيش از يكسال باشد ، ارايه توضيحات لازم توسط اشخاص حقوقي در خصوص عدم تشكيل پرونده تاكنون، الزامي است.

دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقي