موارد ابطال کد اقتصادی

موارد ابطال کد اقتصادی

موارد ابطال کد اقتصادی براساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر می باشد :

1- فوت اشخاص حقیقی;
2- اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی;
3- انحلال اشخاص حقوقی ثبت‌شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت;
4- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی.
عدم انجام تکالیف مقرر در آئین‌نامه مذکور و دستورالعمل‌های مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می‌باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود