نحوه اجرای ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم

نحوه اجرای ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل جدید اجرایی ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم

با توجه به تدوين آيين نامه اجرايي موضوع ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم و تصويب آن توسط وزراي محترم امور اقتصادي و دادگستري و احصاء وظايف واحد بازرسي مالياتي ستاد سازمان و واحدهاي اجرايي بازرسي مالياتي در آيين نامه مذكور، جهت اجراي بهينه مفاد ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم و انجام هماهنگي هاي لازم و تسريع در رسيدگي به اسناد و مدارك به دست آمده،​مطالبه، قطعت و وصول حقوق حقه دولت، ساير وظايف واحد بازرسي مالياتي ستاد، ادارات كل امور مالياتي استان ها و امور مالياتي شهر و استان تهران و مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات به شرح ذيل تعيين مي گردد.

الف)وظايف واحد بازرسي مالياتي ستاد سازمان:

  • ابلاغ سياست هاي كلي اجراي ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم به ادارات كل امور مالياتي.
  • انجام عمليات اجرايي موضوع ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم در موارد ويژه.
  • دريافت در خواست هاي اجرايي ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم ارسالي از سوي مراجع قانوني و اطلاعات مردمي واصله به ستاد سازمان و بررسي آنها از لحاظ سطح اهميت و قابليت اجرايي، اولويت بندي درخواست هاي مهم و مورد نياز با توجه به سياست گذاري هاي سازمان و پيشنهاد اجراي مفاد ماده مذكور به رئيس كل محترم سازمان يا اشخاص مجاز از طرف ايشان.
  • نظارت بر مراحل ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم و رسيدگي به اسنناد و مدارك به دست آمده و اطلاعات استخراج شده و مطالبه،​قطعيت و وصول ماليات متعلقه.
  • جمع آوري نتايج اجراي ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم در سراسر كشور و ارائه گزارش به رئيس كل محترم سازمان در بازه هاي زماني سه ماهه.
  • تهيه فرم ها،​دستورالعمل هاي لازم جهت انجام بهينه فرآيند اجرايي ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم و ابلاغ به ادارات كل امور مالياتي كشور.
  • تهيه سرفصل ها و برگزاري دوره هاي آموزشي اختصاصي مرتبط با امور اجرايي ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم براي اعضاي هيأت ها و واحدهاي اجرايي بازرسي مالياتي سراسر كشور با همكاري دفتر آموزش.

ب) وظایف ادارات کل امور مالیاتی استان ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران:

1- مدیران کل امور مالیاتی استان ها و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران موظفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ظرف مدت یک ماه نسبت به پیشنهاد چارت سازمانی واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی در سقف تشکیلات مصوب، تعیین اعضای واحد های اجرایی بازرسی مالیاتی و اخذ احکام نمایندگان دادستانی عمومی و انقلاب یا دادگستری محل در چارچوب آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و مراتب را جهت اقدامات بعدی به واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان اعلام نمایند.

  • واحد اجرایی بازرسی مالیاتی تحت نظر مستقیم مدیران کل امور مالیاتی استان ها و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران انجام وظیفه می نمایند.

2- هیئت اجرایی در صورت استنکاف مودی از انجام وظایف مقرر در تبصره 3 ماده 181 قانون یادشده، می بایست مراتب را به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرایی کیفری مقرر در بند 3 ماده 274 آن قانون، به موجب صورت مجلس به اداره کل امور مالیاتی گزارش دهد تا از طریق اداره کل امور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت اعلام جرم و اقامه دعوی اعلام گردد.

استنکاف مودی همچنین از موجبات محرومیت وی از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه خواهد بود.

3- گروه های رسیدگی ویژه می بایست اطلاعات واصله مربوط به تمامی سنوات قابل رسیدگی که در اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم به دست آمده را ظرف مدت سه ماه رسیدگی و حسب مورد مالیات متعلقه را مطالبه نمایند. همچنین اطلاعات مثبته سایر مودیان نیز حتی المقدور باید از مدارک، استخراج و مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت به دلیل فعالیت سایر مودیان در خارج از محدوده اداره کل، اسناد و مدارک مزبور را جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی ذیصلاح ارسال نمایند. در این صورت ادارات کل امور مالیاتی که مدارک مربوطه به آنان ارسال گردیده است می بایست ظرف مدت سه ماه، اسناد و مدارک دریافتی را رسیدگی و حسب مورد مالیات متعلقه را مطالبه نموده و مراتب را به واحد بازرسی مالیاتی ستاد اعلام نمایند.

شایان ذکر است: در مواردی که مدارک به دست آمده از نظر قوانین مالیاتی، مشمول مرور زمان گردیده است، جهت اعمال ماده 277 قانون مالیات های مستقیم و محرومیت های مقرر در سایر قوانین من جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (بند ب ماده 5 قانون مصاف) بررسی و اقدامات لازم توسط واحدهای ذیربط صورت پذیرد.

4- کلیه مراحل اعم از رسیدگی و مطالبه مالیات، طی مراحل دادرسی مالیاتی شامل طرح پرونده در هیئت های حل اختلاف مالیاتی، اجرای قرارهای کارشناسی، طرح در شورای عالی مالیاتی و … مربوط به پرونده های مودیان که اسناد و مدارک آنان در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم مورد بازرسی قرار گرفته است باید به صورت خارج از نوبت انجام شود.

5- اعضای هیئت و واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی از میان افراد مطلع و بصیر در امر حسابرسی مالی، مالیاتی و فناوری اطلاعات انتخاب و پس از اخذ تاییدیه دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مرکزی حراست برای مدت دو سال منصوب می گردند و فهرست اسامی و مشخصات آنان و همچنین اعضای گروه های رسیدگی ویژه به واحد بازرسی مالیاتی ستاد ارسال گردد.

6- گزارش عملکرد نمایندگان دادستانی عمومی و انقلاب یا دادگستری محل را در دوره های زمانی شش ماهه به انضمام یک نسخه از صورت مجلس های تنظیمی موضوع ماده 10 آئین نامه اجرایی، به مرجع قضایی ذیربط ارسال نمایند.

7-فرآیند بررسی و استخراج اطلاعات از اسناد و مدارک به دست آمده اعم از کاغذی یا داده های الکترونیکی، می بایست حداکثر ظرف مدت سه ماه صورت گرفته و نتایج حاصله به همراه یک نسخه از صورت مجلس های تنظیمی موضوع ماده 10 آئین نامه اجرایی و گزارش و مستندات مرتبط به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد.

8-یک نسخه الکترونیکی از اسناد و مدارک ارسالی به ادارات امور مالیاتی، به عنوان بایگانی در واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی نگهداری می گردد و یک نسخه از آن نیز به همراه تصویر صورت مجلس های تنظیمی، گزارش هیئت بازرسی مالیاتی و نامه ارسال مدارک به ادارات امور مالیاتی به واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان ارسال می گردد.

9-ادارات کل امور مالیاتی استان ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از طریق واحد های اجرایی بازرسی مالیاتی، بر روند رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم، تشخیص، مطالبه، مراحل دادرسی مالیاتی و قطعیت و وصول نظارت نموده و تصویر گزارشات، اوراق مالیاتی و مستندات مرتبط را ظرف مدت سه ماه به واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان ارسال نمایند.

ج) وظایف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:

1-مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان موظف است ظرف مدت شش ماه، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات گزارشات بازرسی با هماهنگی دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اقدام نماید.

2-مرکز فناوری اطلاعات و اارتباطات سازمان موظف است با همکاری اداره کل امور پشتیبانی سازمان و دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، نسبت به تهیه و تولید نرم افزارهای کاربردی و تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز امور اجرایی ماده 181 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.