نحوه صدور صورتحساب براساس مقررات ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

نحوه صدور صورتحساب براساس مقررات ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

نحوه صدور صورتحساب به این ترتیب می باشد که ، کلیه اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی (  صاحبان مشاغل )  موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می بایستی برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند. همچنین  چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی نباشد و یا ازجمله اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ( فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.