اشخاص حقوقي

اشخاص حقوقي

ماده ۸۶ ـ مديران تصفيه اشخاص حقوقي مکلفند ظرف شش ماه ازتاريخ انحلال اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شرکت را براساس ماده ۸۵ تنظيم و به دفتر مميزي مالياتي مربوط تسليم و ترتيب پرداخت متعلق را بدهند. راي شماره ۱۷-۴۰۷۲ مورخ ۱۵ر۵ر۵۱ موضوع ـ اشخاص حقوقي اعتراض مورخ…