در مورد مبدا انحلال فعاليتهاي بعد از انحلال و حوزه ذيصلاح

در مورد مبدا انحلال فعاليتهاي بعد از انحلال و حوزه ذيصلاح

شماره :۱۷/۲۴/۳۰ تاريخ :۱۳/۱۲/۱۳۶۰ پيوست: صورتجلسه مشورتي شماره ۱۷/۲۴/۳۰-۱۳/۱۲/۶۰ شورايعالي مالياتي : با وصول فرم ارجاع نامه شماره ۴۲۴۱۰-۱۲/۱۲/۶۰ منضم به نامه شماره ۳۰/۳۱۹۴-۱۲/۱۲/۶۰ دفتر فني مالياتي در خصوص نحوه مطالبه ماليات شرکتهاي منحله که بعد از انحلال داراي فعاليت مي باشند و همچنين مبدأ احتساب تاريخ انحلال اشخاص حقوقي…