۵% علي الحساب گمرک

۵% علي الحساب گمرک

شماره: ۱۷/۱۰۳۴۱/۲۴۵۷۱ تاريخ: ۱۲/۰۹/۱۳۶۵ پيوست: جناب آقاي صانعي پور معاون وزات امور اقتصادي و دارائي و رئيس کل گمرک   نظر باينکه اشخاص حقيقي فاقد کارت بازرگاني که با استفاده از ساير مجوزهاي قانوني و يا دفترچه بسيج اقتصادي اقدام به ورود کالا بکشور مي نمايند مشمول ماليات بر درآمد…