اعتراض وسيله پست

اعتراض وسيله پست

شماره: ۱۴۱۱۰/۴/۳۰ تاريخ: ۱۳/۰۹/۱۳۶۸ پيوست: نامه يکي از موديان مالياتي که مضمون آن حاکي از ارسال اعتراض به برگ تشخيص توسط پست بحوزه مالياتي و وقوع اشتباه در تسليم آن به حوزه مالياتي ديگر که داراي شماره يکسان با حوزه مالياتي ذيربط ولي جز و سازمان اداره کل مالياتي ديگري…

عدم ضرورت اخذ گواهي در مورد اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۲ (نهادهاي انقلاب اسلامي)

عدم ضرورت اخذ گواهي در مورد اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۲ (نهادهاي انقلاب اسلامي)

شماره: ۴۱۳۹۲/۲۷۱۵/۵/۳۰ تاريخ: ۲۲/۰۸/۱۳۶۸ پيوست: دارد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  پيرو بخشنامه شماره ۱۷۳۱۰/۱۰۵۴-۵/۳۰ مورخ ۱۵/۴/۶۸ خواهشمند است مراتب زير رابطريق مقتضي به کليه دفاتراسناد رسمي ابلاغ فرمائيد: الف در موارديکه انتقال دهندگان قطعي املاک وياحقوق ناشي ازآن از قبيل اجاره وحق واگذاري محل ،اشخاص موضوع بند هاي ۱و…

تمديد پروانه هاي کسب

تمديد پروانه هاي کسب

شماره: ۳۸۱۷۲/۱۰۴۹۶/۴/۳۰ تاريخ: ۰۷/۰۸/۱۳۶۸ پيوست: مديرکل محترم امور اصناف و بازرگانان و دبيرهيئت عالي نظارت عطف به نامه شماره ۲۸۱۱/۱۰/۷/۱۳۶۸ درخصوص اجراي تبصره ماده ۱۵ قانون نظام صنفي اشعار ميدارد : طبق تبصره ماده ۱۸۶قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ تمديد پروانه هاي کسب و کار از طرف مراجع مربوط…

مراجع ناظر موسسات

مراجع ناظر موسسات

شماره:۳۷۸۵۴/۲۶۹۷/۵/۳۰ تاريخ: ۰۶/۰۸/۱۳۶۸ پيوست: اداره کل ماليات برشرکتها  پيرو بخشنامه شماره ۱۷۴۶۴/۴۸۶۸/۴/۳۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۸ متضمن ابلاغ آئينامه اجرائي موضوع تبصره ۴ ماده ۲قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي وبه منظور رفع ابهامات احتمالي نکات زير متذکر ميگردد. ۱ مراجع ناظر که قبلا” موافق آئينامه اجرائي موضوع…

تسهيلات اعطاي بانکها و فسخ اسناد

تسهيلات اعطاي بانکها و فسخ اسناد

شماره: ۳۷۷۶۴/۲۶۸۶/۵/۳۰ تاريخ: ۰۶/۰۸/۱۳۶۸ پيوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پيرو نامه شماره ۳۰۷۵۶/۱۹۸۷/۵/۳۰- ۲۵/۶/۱۳۶۸ ونظرباينکه در ارتباط با بند ۳ نامه شماره ۱۷۳۱۰/۱۰۵۴/۵/۳۰- ۱۵/۴/۱۳۶۸ ازطرف برخي از دفاتر اسناد رسمي مطرح ميگردد. لذا بمنظور رفع مشکلات موجود وتسريع درانجام امور يادآوري مينمايد که بطور کلي تنظيم قراردادهاي مربوط به…

مسئوليت مديران در بدهي ماليات شخص حقوقي

مسئوليت مديران در بدهي ماليات شخص حقوقي

شماره: ۳۶۶۷۰/۲۱۷۶/۵/۳۰ تاريخ: ۳۰/۰۷/۱۳۶۸ پيوست: نظر به اينکه باستناد ماده ۱۷۳قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي ، مقررات ماده ۱۹۸اين قانون در مورد مديران اشخاص حقوقي بابت بدهي ماليات شخص حقوقي اعم از ماليات بردرآمد يا مالياتهائي که بموجب قانون مذکور اشخاص حقوقي مکلف به کسر و ايصال…

انتقال سهام در بورس اوراق بهادار

انتقال سهام در بورس اوراق بهادار

شماره: ۲۴۲۰۵/۱۱۳۶۰/۴/۳۰ تاريخ:۲۵/۰۷/۱۳۶۸ پيوست:دارد اداره کل ماليات بر شرکتها بمنظور تسريع در امر معاملات سهام شرکتهاي سهامي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بدينوسيله مقرر ميدارد که مفاد بخشنامه شماره ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۲۹/۱/۶۸ موضوع وصول ده درصد ماليات علي الحساب , شامل نقل و انتقال سهام شرکتهاي مذکور نمي باشد…

قطعيت يا اعتراض به برگ تشخيص در ارتباط با ابلاغ

قطعيت يا اعتراض به برگ تشخيص در ارتباط با ابلاغ

شماره: ۲۳۰۶۵/ ۲۳۵۹/۵/۳۰ تاريخ: ۱۰/۰۷/۱۳۶۸ پيوست: اداره کل ماليات برشرکتها نظرباينکه درخصوص نحوه اجراي قسمت اخير ماده ۲۳۹قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۶۶ مجلس شوراي اسلامي وتبصره ذيل ماده مزبور و چگونگي ارتباط آن باتبصره ماده ۲۰۳و ماده  ۲۰۸قانون مذکور سوالاتي مطرح ميشود ، لذا بمنظور ايجاد هماهنگي نکات…

قطعيت يا اعتراض به برگ تشخيص در ارتباط با ابلاغ

قطعيت يا اعتراض به برگ تشخيص در ارتباط با ابلاغ

شماره: ۲۳۰۶۵/ ۲۳۵۹/۵/۳۰ تاريخ: ۱۰/۰۷/۱۳۶۸ پيوست: اداره کل ماليات برشرکتها نظرباينکه درخصوص نحوه اجراي قسمت اخير ماده ۲۳۹قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۶۶ مجلس شوراي اسلامي وتبصره ذيل ماده مزبور و چگونگي ارتباط آن باتبصره ماده ۲۰۳و ماده  ۲۰۸قانون مذکور سوالاتي مطرح ميشود ، لذا بمنظور ايجاد هماهنگي نکات…

قطعيت يا اعتراض به  برگ تشخيص ماليات در ارتباط با ابلاغ

قطعيت يا اعتراض به برگ تشخيص ماليات در ارتباط با ابلاغ

شماره: ۲۳۰۶۵/ ۲۳۵۹/۵/۳۰ تاريخ: ۱۰/۰۷/۱۳۶۸ پيوست: اداره کل ماليات برشرکتها نظرباينکه درخصوص نحوه اجراي قسمت اخير ماده ۲۳۹قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۶۶ مجلس شوراي اسلامي وتبصره ذيل ماده مزبور و چگونگي ارتباط آن باتبصره ماده ۲۰۳و ماده  ۲۰۸قانون مذکور سوالاتي مطرح ميشود ، لذا بمنظور ايجاد هماهنگي نکات…