قبول هزينه پذيرايي از هيات هاي خارجي

قبول هزينه پذيرايي از هيات هاي خارجي

شماره: ۴۱۶۶۶/ت ۳۸۴ تاريخ: ۰۸/۱۰/۱۳۶۹ پيوست: هيات وزيران درجلسه مورخ ۲۸/۹/۱۳۶۹ بنابه پيشنهاد شماره ۵۵۸۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۶۹ وزارت صنايع سنگين و باتوجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: مبالغي که توسط شرکتها وسازمانهاي وابسته به وزارتخانه ها جهت پذيرائي ازهياتهاي خارجي ، پرداخت ميشود براساس ماده…

معافيت ماده ۱۳۲

معافيت ماده ۱۳۲

شماره: ۱۳۵۰۲/۴/۳۰ تاريخ: ۰۱/۱۰/۱۳۶۹ پيوست: نامه شماره ۲۵۴۶-۵/۳۰ – ۳/۷/۶۹ دفتر فني مالياتي مبني بر اختلاف نظر در مورد اعمال معافيت بردرآمد واحدهاي توليدي که از طرف وزارتخانه هاي صنايع يا صنايع سنگين يامعادن وفلزات براي آنها پروانه يا کارت تاسيس صادر مي شود از تاريخ شروع به بهره برداري…

اعلام شماره حساب براي زلزله زدگان گيلان و زنجان

اعلام شماره حساب براي زلزله زدگان گيلان و زنجان

شماره: ۳۰۰۱/۳۷۳۶/۵/۳۰ تاريخ: ۲۶/۰۹/۱۳۶۹ پيوست: حسب اعلام وزارت کشور در اجراي تصويب نامه شماره ۴۲۵۶۴/ت/۲۴۱/هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۹ هيئت محترم وزيران حسابهاي شماره ۵۰۵۰۰ بانک ملي شعبه مرکزي اصفهان و شماره ۵۲۰۰ بانک استان همدان و شماره ۴۴۴۴ بانک استان زنجان توسط استانداريهاي استانهاي اصفهان , همدان و زنجان بمنظور جمع…

اعتراض در ذيل اوراق ابلاغ شده

اعتراض در ذيل اوراق ابلاغ شده

شماره: ۴۰۵۷۶/۳۸۱۳/۵/۳۰ تاريخ: ۱۳/۰۹/۱۳۶۹ پيوست: باتوجه به مفاد تبصره ذيل ماده ۲۳۹ وهمچنين مفاد بند يک ماده ۲۴۷ مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي مبني براينکه اعتراض مودي بايد کتبا” و درموعد مقرر بعمل آيد لزوما” متذکر ميگردد که گرچه مستنبط از اعتراض کتبي اين است که…

اختيار مديران در مورد مدت تقسيط ماليات بقايا و جاري

اختيار مديران در مورد مدت تقسيط ماليات بقايا و جاري

شماره: ۳۶۳۸۸/۳۵۱۴/۵/۳۰ تاريخ: ۲۱/۰۸/۱۳۶۹ پيوست:دارد اداره کل ماليات برشرکتها پيرو بخشنامه شماره ۵۴۱۵۲/۳۸۴۱-۵/۳۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۸ در ارتباط با تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي قطعي موديان به مديران کل مالياتي بموجب اينحکم مدت ۱۸ ماه مندرج در قسمت اخير بند ۲ بخشنامه فوق الذکر به يکسال (۱۲ ماه ) کاهش…

اختيار مديران در مورد مدت تقسيط ماليات بقايا و جاري

اختيار مديران در مورد مدت تقسيط ماليات بقايا و جاري

شماره: ۳۶۳۸۸/۳۵۱۴/۵/۳۰ تاريخ: ۲۱/۰۸/۱۳۶۹ پيوست:دارد اداره کل ماليات برشرکتها پيرو بخشنامه شماره ۵۴۱۵۲/۳۸۴۱-۵/۳۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۸ در ارتباط با تفويض اختيار تقسيط ماليات قطعي موديان به مديران کل مالياتي بموجب اينحکم مدت ۱۸ ماه مندرج در قسمت اخير بند ۲ بخشنامه فوق الذکر به يکسال (۱۲ ماه ) کاهش داده ميشود.…

پيرو ۶۸/۸/۲۲ لزوم اخذ گواهي توسط بنياد و نهاد هاي معاف

پيرو ۶۸/۸/۲۲ لزوم اخذ گواهي توسط بنياد و نهاد هاي معاف

شماره: ۳۵۶۹۴/۲۴۴۲/۵/۳۰ تاريخ: ۱۵/۰۸/۱۳۶۹ پيوست: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پيرونامه شماره ۴۱۳۹۲/۲۷۱۵/۵/۳۰-۲۲/۸/۶۸ اشعار ميدارد : گرچه نهادها و بنيادهاي مذکور در نامه فوق به موجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ نسبت به درآمدهاي املاک خود از ابتداي سال ۱۳۶۸ به بعد از معافيت مالياتي برخوردارند و بهمين…

قطعيت و وصول مالياتهاي بقايا

قطعيت و وصول مالياتهاي بقايا

شماره: ۳۵۲۵۲ تاريخ: ۱۳/۰۸/۱۳۶۹ پيوست: اداره کل ماليات برشرکتها عليرغم تاکيدهاي مکرر و دستورالعملهاي متعددصادره درمورد به روز رساندن تشخيص و وصول مالياتها ، و قطعيت برگ تشخيصهاي صادره (ترغيب آقايان مميزين کل وهيئتهاي حل اختلاف مالياتي درجهت قطع اختلافات مالياتي موديان ) وباتوجه به اينکه اکثرمديران ادارات کل مالياتي…

قطعيت و وصول مالياتهاي بقايا

قطعيت و وصول مالياتهاي بقايا

شماره: ۳۵۲۵۲ تاريخ: ۱۳/۰۸/۱۳۶۹ پيوست: اداره کل ماليات برشرکتها عليرغم تاکيدهاي مکرر و دستورالعملهاي متعددصادره درمورد به روز رساندن تشخيص و وصول مالياتها، و قطعيت برگ تشخيصهاي صادره (ترغيب آقايان مميزين کل وهيئتهاي حل اختلاف مالياتي درجهت قطع اختلافات مالياتي موديان ) وباتوجه به اينکه اکثرمديران ادارات کل مالياتي درسمينار…

تعيين فروش وارد کنندگان کالا بدون انتقال ارز

تعيين فروش وارد کنندگان کالا بدون انتقال ارز

شماره: ۳۲۴۱۲/۵۷۱۳/۴/۳۰ تاريخ: ۲۸/۰۷/۱۳۶۹ پيوست:  اداره کل ماليات برشرکتها نظرباينکه درمورد نحوه تشخيص و محاسبه درآمد مشمول ماليات واردکنندگان بدون انتقال ارز در موارد تشخيص علي الراس در حوزههاي مالياتي روشهاي متفاوتي اجرا شده است ، لذا به جهت لزوم پيروي از رويه واحد مقرر ميشود:  ۱- درموارديکه حسب مقررات…