پيگيري جهت اختتام مرحله توقيف املاک

پيگيري جهت اختتام مرحله توقيف املاک

شماره: ۳۹۵۶۰/۲۶۵۹/۵/۳۰ تاريخ: ۰۴/۰۸/۱۳۷۰ پيوست: بقرار اطلاع واصله املاکي که دراجراي قوانين و مقررات مالياتي در قبال بدهي ،توقيف ويابه تملک وزارت متبوع درآمده است ، بعضاً بلا اقدام و يادرتصرف اشخاص ديگر ميباشد۰ عليهذا بدينوسيله مقرر ميداردبه مسئولين امرتاکيد فرمائيد تا بلحاظ جلوگيري از حيف وميل اموال وکاهش بار…

اعلام شماره حساب استانداري گيلان

اعلام شماره حساب استانداري گيلان

شماره: ۳۸۷۹۰/۳۶۸۹/۵/۳۰ تاريخ: ۲۹/۰۷/۱۳۷۰ پيوست: اداره کل امور اقتصادي و دارائي استان اداره کل ماليات حسب اعلام وزرات کشور در اجراي تصويبنامه شماره ۴۲۵۶۴/ت ۲۴۱/هـ مورخ ۳۱/۶/۶۹ هيئت محترم وزيران ، حساب شماره ۶۱۳۷۸ بانک ملي شعبه مرکزي رشت تحت عنوان ” امداد و خدمت رساني به زلزله زدگان ”…

تفويض اختيار به معاونين و مميزين کل در مورد تقسيط و بخشودگي جرائم

تفويض اختيار به معاونين و مميزين کل در مورد تقسيط و بخشودگي جرائم

شماره: ۲۴۳۷۰/۱۵۱۷/۵/۳۰ تاريخ: ۱۵/۰۵/۱۳۷۰ پيوست: پيرو بخشنامه هاي شماره ۵۴۱۵۲/۳۸۴۱/۵/۳۰ مورخ ۲۵/۱۰/۶۸ و شماره ۳۶۳۸۸/۳۵۱۴/۵/۳۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۶۹ در ارتباط با تفويض اختيار بخشودگي جرائم مالياتي و تقسيط بدهي هاي مالياتي قطعي موديان موضوع مواد ماده ۴۰و ماده ۴۲و ماده ۱۶۷و ماده ۱۹۱قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي به…

اعتراض نسبت به مطالبه ماليات حقوق

اعتراض نسبت به مطالبه ماليات حقوق

شماره: ۲۱۰۹۴/۴۵۴۷/۴/۳۰ تاريخ: ۲۹/۰۴/۱۳۷۰ پيوست: مشاهده مي شود بعضي از حوزه هاي مالياتي در مورد مطالبه ماليات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق (کارفرما) در اجراي ماده ۹۰قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۶۶ , وقتي بجهات مذکور در تبصره ماده ۲۰۳و متن ماده ۲۰۸ قانون يادشده حسب مورد مبادرت به الصاق…

اعتراض نسبت به مطالبه ماليات حقوق

اعتراض نسبت به مطالبه ماليات حقوق

شماره: ۲۱۰۹۴/۴۵۴۷/۴/۳۰ تاريخ: ۲۹/۰۴/۱۳۷۰ پيوست: مشاهده مي شود بعضي از حوزه هاي مالياتي در مورد مطالبه ماليات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق (کارفرما) در اجراي ماده ۹۰قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۶۶ , وقتي بجهات مذکور در تبصره ماده ۲۰۳و متن ماده ۲۰۸ قانون يادشده حسب مورد مبادرت به الصاق برگ…

نحوه آگهي اوراق مالياتي در روزنامه

نحوه آگهي اوراق مالياتي در روزنامه

شماره:۱۶۰۳۲ تاريخ: ۰۳/۰۴/۱۳۷۰ پيوست: نحوه آگهي اوراق مالياتي در روزنامه:با ارسال تصويرآگهي ابلاغ مندرج درصفحه ۸ شماره ۳۴۸۳مورخ ۲۷/۳/۷۰ روزنامه جمهوري اسلامي ،نکات زيررايادآوري مينمايد: ۱ – باوجودتاکيدات مکررشفاهي وکتبي ، بويژه بخشنامه شماره ۸۳۳۴ مورخ ۲۴/۳/۷۰ مبني بر اولويت داده به رسيدگي ، تشخيص و قطعيت پرونده هائي که…

آيين نامه اجرايي بند الف ماده ۱۰۷

آيين نامه اجرايي بند الف ماده ۱۰۷

شماره:۸۶۳۳۰/ ت ۸۲ هـ  تاريخ:۲۱/۰۳/۱۳۷۰ پيوست: هيات وزيران درجلسه مورخ ۸/۳/۱۳۷۰ بنابه پيشنهادشماره ۲۳۳۷۷/۷۹۲۷/۴/۳۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۷ وزارت اموراقتصادي ودارائي و به استناد بند ” الف ” ماده ۱۰۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ آئين نامه اجرائي بند “الف ” ماده (۱۰۷) قانون مزبوررابشرح زيرتصويب نمود. “آئين نامه اجرائي بند “الف…

مرور زمان مالياتهاي قبل از سال ۶۸

مرور زمان مالياتهاي قبل از سال ۶۸

شماره:۱۳۰۷۰/۷۰۶/۵/۳۰ تاريخ: ۲۰/۰۳/۱۳۷۰ پيوست:  نظرباينکه درارتباط بامهلت رسيدگي تعيين شده در ماده ۱۷۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي بعضا” چنين تصور نموده اند که مالياتهاي مربوط به عملکرد سنوات قبل ازسال ۱۳۶۸ پس ازپايان مهلت مقرر در ماده فوق الاشاره قابل تشخيص و مطالبه نخواهد بود،…

مرور زمان ماليات قبل از سال ۶۸

مرور زمان ماليات قبل از سال ۶۸

شماره:۱۳۰۷۰/۷۰۶/۵/۳۰ تاريخ: ۲۰/۰۳/۱۳۷۰ پيوست:  نظرباينکه درارتباط بامهلت رسيدگي تعيين شده در ماده ۱۷۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي بعضا” چنين تصور نموده اند که مالياتهاي مربوط به عملکرد سنوات قبل ازسال ۱۳۶۸ پس ازپايان مهلت مقرر در ماده فوق الاشاره قابل تشخيص و مطالبه نخواهد بود،…

دستورالعمل چگونگي استرداد اضافه پرداختي ماليات حقوق

دستورالعمل چگونگي استرداد اضافه پرداختي ماليات حقوق

شماره:۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ تاريخ: ۲۸/۰۲/۱۳۷۰ پيوست: چون درمورد نحوه استرداد و همچنين حوزه مالياتي صالح جهت استرداد اضافه پرداختي بابت ماليات حقوق بين برخي از ماموران تشخيص و موديان مالياتي اختلاف نظرهائي بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد موارد زير را متذکر ميشود: الف – در…