۲% سود موضوع بند (۱) تبصره ۸ قانون

۲% سود موضوع بند (۱) تبصره ۸ قانون

شماره: ۲۹۱۸۹/ ۹۴۰۳/۴/۳۰ تاريخ: ۰۸/۱۰/۱۳۷۱ پيوست: پيرو بخشنامه شماره ۳۳۷۶/۹-۵/۳۰ مورخ ۱/۲/۷۱ به پيوست تصويرنامه ۴۵۶۲۸ مورخ ۶/۸/۷۱ معاون محترم حقوقي و امورمجلس رئيس جمهورجهت اطلاع واقدام مقتضي ايفادميگردد. احمدحسيني معاون درآمدهاي مالياتي  جناب آقاي دکترحبيبي  معاون اول محترم رئيس جمهور  عطف به مرقومه مورخ ۲۳/۷/۷۱ برهامش نامه شماره ۲۵۸۲۹/۸۷۵۵/۵۶مورخ…

۲% سود موضوع بند (۱) تبصره ۸ قانون

۲% سود موضوع بند (۱) تبصره ۸ قانون

شماره: ۲۹۱۸۹/ ۹۴۰۳/۴/۳۰ تاريخ: ۰۸/۱۰/۱۳۷۱ پيوست: پيرو بخشنامه شماره ۳۳۷۶/۹-۵/۳۰ مورخ ۱/۲/۷۱ به پيوست تصويرنامه ۴۵۶۲۸ مورخ ۶/۸/۷۱ معاون محترم حقوقي و امورمجلس رئيس جمهورجهت اطلاع واقدام مقتضي ايفادميگردد. احمدحسيني معاون درآمدهاي مالياتي  جناب آقاي دکترحبيبي  معاون اول محترم رئيس جمهور  عطف به مرقومه مورخ ۲۳/۷/۷۱ برهامش نامه شماره ۲۵۸۲۹/۸۷۵۵/۵۶مورخ…

انتقال املاک شرکتهاي مضاربه اي

انتقال املاک شرکتهاي مضاربه اي

شماره:۴۶۶۱۰/۳۰۷۸/۵/۳۰ تاريخ: ۲۲/۰۹/۱۳۷۱ پيوست: چون بقرار اطلاع عليرغم تاکيدات و دستورات قبلي درخصوص تسريع در صدور گواهيهاي انجام معامله ظرف ۱۰ روز مهلت مقرر در ماده ۱۸۷قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با انتقال املاک شرکتهاي  مضاربه اي که از طريق دادستاني انقلاب اسلامي مورد نقل و انتقال قرار ميگيرند عملکرد…

معافيت از پرداخت ده درصد ماليات قابل کسر از درآمد نمي باشد

معافيت از پرداخت ده درصد ماليات قابل کسر از درآمد نمي باشد

شماره: ۱۴۵۴ /۱۰۴/۵/۳۰ تاريخ: ۲۲-۰۹-۱۳۷۱ پيوست: بطوري که اطلاع دارندطبق ماده ۱۴۳قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي شرکتهائي که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيئت پذيرش براي معامله دربورس قبول ميشود از سال پذيرش تا سالي که ازفهرست نرخها در بورس حذف ميشوند درصورتي…

دستورالعمل اجرائي ماده ۱۴۳ مکرر اصلاحي قانون ۷۱/۲/۷

دستورالعمل اجرائي ماده ۱۴۳ مکرر اصلاحي قانون ۷۱/۲/۷

شماره: ۳۸۱۶۰ تاريخ: ۱۴/۰۹/۱۳۷۱ پيوست: دستورالعمل اجرائي موضوع ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم (الحاقي طي ماده ۴۴ قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱) بنا به وظيفه محوله طبق قسمت اخير ماده ۴۴ ” قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم “ . مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ ( ماده…

شرايط قبولي ذخيره هزينه بازخريد و بازنشستگي

شرايط قبولي ذخيره هزينه بازخريد و بازنشستگي

شماره:۴۴۱۵۸/۲۹۵۷/۵/۳۰ تاريخ: ۰۹/۰۹/۱۳۷۱ پيوست:  در ارتباط با نحوه اجراي مقررات بند الف ماده ۴۷ قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم (جزء “و” الحاقي به آخربند۲ ماده ۱۴۸قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶) که درتاريخ ۷/۲/۷۱ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است نکات زيرمتذکر ميگردد:  ۱ – منظور ازحساب جداگانه…

پيرو ۴/۸/۷۰ در مورد املاک توفيقي

پيرو ۴/۸/۷۰ در مورد املاک توفيقي

شماره: ۳۰۲۹۱/۲۴۳۸/۵/۳۰ تاريخ: ۱۹/۰۸/۱۳۷۱ پيوست: پيرو بخشنامه شماره ۳۹۵۶۰/۳۶۵۹/۵/۳۰ مورخ ۴/۸/۱۳۷۰ و با عنايت به پاسخهاي واصله از ادارات کل مالياتي در خصوص املاکي که در اجراي قوانين و مقررات مربوط در قبال بدهي مالياتي قبلا توقيف و يا به تملک وزارت متبوع و دولت درآمده است چون بعضاعليرغم اينکه…

تسمير ارز از پيمانکاران خارجي

تسمير ارز از پيمانکاران خارجي

شماره: ۲۹۲۵۹/۹۲۰۲/۴/۳۰ تاريخ: ۱۷/۰۸/۱۳۷۱ پيوست:  نظر به اينکه درخصوص کسر ماليات تکليفي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحيه آن مصوب ۷/۲/۷۱ از جمله ماليات علي الحساب موضوع ماده ۱۰۷قانون مزبور در مورد پيمانکاران خارجي که وجه قرارداد را کلاً و يا جزاً به ارز دريافت مي نمايند ابهام…

خريد هرگونه تجهيزات از شرکتهاي خارجي منوط به وجود نمايندگي است

خريد هرگونه تجهيزات از شرکتهاي خارجي منوط به وجود نمايندگي است

شماره:۲۳۹۷۴/ت ۳۱۷هـ تاريخ :۰۸/۰۷/۱۳۷۱ پيوست: هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۱ بنا به پيشنهاد شماره ۳۹۳۱۵ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۰ وزارت صنايع سنگين و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود : به منظور برقراري روشهاي صحيح در دادوستد بين المللي و توسعه سيستمهاي…

موارد ابلاغ از طريق روزنامه

موارد ابلاغ از طريق روزنامه

شماره: ۱۱۰۱۶/۶۵۹/۵/۳۰ تاريخ: ۱۷/۰۶/۱۳۷۱ پيوست:  پيرو دستورالعملهاي شماره ۸۳۳۴ مورخ ۲۴/۲/۷۰ و ۱۶۰۳۲ مورخ ۳/۴/۷۰ لزوم رعايت نکات زير را موکداً يادآوري مينمايد : بقرار اطلاع برخي از ماموران تشخيص ماليات بدون رعايت مقررات ماده ۲۰۷قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۶۶ و درنظرگرفتن مفاد ماده ۲۰۸قانون مذکور عليرغم اينکه نشاني…