بخشنامه به ادارات کل در مورد شيوه صدور سند مالکيت

بخشنامه به ادارات کل در مورد شيوه صدور سند مالکيت

شماره: ۵۱۷۳۴ تاريخ: ۱۲/۰۹/۱۳۷۴ پيوست: جناب آقاي زواره اي  رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پيرو نامه شماره ۳۴۴/۴۲۲۳-۵/۳۰ مورخ ۸/۱/۱۳۷۴ بمنظور حفظ حقوق حقه دولت جمهوري اسلامي ايران و همکاري در وصول مالياتهاي معوقه از اشخاص و مديون و در اجراي ماده ۱۸۷قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند…

دستورالعمل درخصوص کنترل قبوض مالياتي

دستورالعمل درخصوص کنترل قبوض مالياتي

شماره: ۴۵۶۱۸/۹۷۷۷/۴/۳۰ تاريخ: ۱۰/۰۹/۱۳۷۴ پيوست: پيرو دستورالعمل شماره ۶۳۰۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۷۲ , چون طبق اطلاعات دريافتي مواردي از جعل قبوض مالياتي توسط افراد خاطي , گزارش شده است بنابراين به منظور جلوگيري از تکرار چنين مواردي مقتضي است به مميزين کل مالياتي تاکيد فرمايند که ضمن نظارت کامل بر نحوه…

ايجاد رويه يکسان در صدور گواهي

ايجاد رويه يکسان در صدور گواهي

شماره:۵۰۸۷۸ تاريخ: ۰۸/۰۹/۱۳۷۴ پيوست: نظرباينکه دراجراي تبصره ماده ۱۸۶قانون وضوابط اجرائي آن ابهاماتي براي همکاران وجود دارد لذا جهت رفع ابهامات وايجاد رويه يکسان نکاتي را بشرح ذيل متذکر ميگردد: ۱ – کليه صورتهاي مالي ( ترازنامه و صورتحساب سود و زيان ) منظم به نامه درخواست بانک ياموسسات مالي…

نگهداري چک و سفته

نگهداري چک و سفته

شماره: ۵۰۴۵۰ تاريخ: ۰۶/۰۹/۱۳۷۴ پيوست: گرچه به موجب بندهاي ۶ الي ۱۱ و قسمت ۲-۲ دستورالعملهاي اجرائي شماره ۶۸۸۵-۱۲/۶/۱۳۶۲ و ۶۳۰۰۰-۱۱/۱۲/۱۳۷۲ که به ترتيب براي ادارات کل اموراقتصادي و دارائي استانها و ادارت کل مالياتي تهران بزرگ مورد عمل مي باشد , نحوه پرداخت ماليات غيرنقدي موديان به صراحت مشخص…

حوزه ذيصلاح صدور گواهي

حوزه ذيصلاح صدور گواهي

شماره: ۹۲۴۳۵/۳۱ تاريخ: ۲۵/۰۸/۱۳۷۴ پيوست: وزارت بازرگاني – اداره کارت بازرگاني بازگشت به نامه شماره ۹۱۷۷۱۵ مورخ ۱۴/۸/۷۴ باطلاع ميرساند حسب الامر مقام محترم معاونت درآمدهاي مالياتي درخصوص صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۶قانون مالياتهاي مستقيم اعم از صدور , تجديد يا تمديد کارت بازرگاني با هماهنگي اداره کل ماليات برشرکتها…

ماليات علي الحساب بساز بفروشي

ماليات علي الحساب بساز بفروشي

شماره: ۴۶۷۲۲ -۹۴۳۰-۴ تايخ:۱۷-۸-۱۳۷۴ اداره کل امور اقتصاد و دارائي استان …                                 شورايعالي مالياتي اداره کل ماليات …….   هيات عاي انتضامي مالياتي دفتر ……   دادستاني انتظامي مالياتي  دانشکده امور اقتصادي نظر به اينکه در اجراي دستور العمل شماره ۸۱۳۸-۵۴۶-۵-۲۰ مورخ ۲۶-۲-۱۳۷۳ ، و نحوه وصول ماليات علي الحساب…

ماليات علي الحساب بساز بفروشي

ماليات علي الحساب بساز بفروشي

شماره: ۴۶۷۲۲ -۹۴۳۰-۴ تايخ:۱۷-۸-۱۳۷۴ اداره کل امور اقتصاد و دارائي استان …                                 شورايعالي مالياتي اداره کل ماليات …….                                                             هيات عاي انتضامي مالياتي دفتر ……                                                                              دادستاني انتظامي مالياتي                                                                                             دانشکده امور اقتصادي نظر به اينکه در اجراي دستور العمل شماره ۸۱۳۸-۵۴۶-۵-۲۰ مورخ ۲۶-۲-۱۳۷۳ ، و نحوه وصول ماليات علي الحساب بساز…

ماليات بساز و بفروشي

ماليات بساز و بفروشي

شماره: ۴۶۷۲۲ -۹۴۳۰-۴ تايخ:۱۷-۸-۱۳۷۴ اداره کل امور اقتصاد و دارائي استان …                                 شورايعالي مالياتي اداره کل ماليات …….                                …

تمديد معافيتهاي صادراتي

تمديد معافيتهاي صادراتي

شماره: ۶۵۹۲/ت ۱۵۲۷۰هـ تاريخ: ۰۶/۰۸/۱۳۷۴ پيوست: هيات وزيران درجلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۴ بنابه پيشنهاد شماره ۱۰۵۸۷۴ مورخ ۴/۴/۱۳۷۴ وزارت صنايع و به استناد بند ( الف ) ماده ۱۴۱اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۷۱ تصويب نمود. تصويبنامه شماره ۵۴۹۱۴/ت ۵۵۲هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۱ وفهرست پيوست آن براي سال ۱۳۷۳ وسالهاي برنامه دوم…

فهرست کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي

فهرست کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي

شماره:۲۵۹۱/۸۲/۳۴۹۰/۱۰۲ تاريخ: ۱۹/۰۷/۱۳۷۴ پيوست: برادر گرامي جناب آقاي دکترمحمدخان  وزيرمحترم اموراقتصادي و دارائي  باسلام ، عطف به درخواست شماره ۱۰۲۰۶۳ مورخ ۱۲/۲/۷۴ وزارت صنايع و پيرونامه شماره ۱۸۴۸/۸۲۸۱/۱۸۰۴ مورخ ۱۲/۲/۷۳ درخصوص ارسال ليست کالاهاي واسطه اي وسرمايه اي مصوب شورايعالي صنايع موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال…