بخشودگي جرايم

بخشودگي جرايم

شماره: ۴۶۲۶۶ تاريخ: ۰۴/۱۰/۱۳۷۵ پيوست: بمنظورحل وفصل پرونده هاي حق واگذاري قبل از ۱۳۷۱ که درمرحله هياتهاي حل اختلاف بدوي ياتجديدنظرمطرح است ومنجربه صدورراي نشده وهمچنين ماليات تعاون ملي براي بازسازي وسايرپرونده هاي مالياتي لغايت عملکرد ۱۳۷۳ ، در صورتيکه باهماهنگي موديان به قطعيت برسدياقطعي شده باشدمشروط به پرداخت بدهي…

افشاي اطلاعات کوديان از طريق مراجع قضايي مجاز مي باشد

افشاي اطلاعات کوديان از طريق مراجع قضايي مجاز مي باشد

شماره: ۹۷۹۴/۴/۳۰ تاريخ: ۱۸/۰۹/۱۳۷۵ پيوست:  اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي عطف به نامه شماره ۱۰۵۰۳۰/۳۱ مورخ ۳۰/۸/۷۵ عنوان جناب آقاي مهندس ايرانبدي معاونت محترم درآمدهاي مالياتي اشعار ميدارد: همانطوريکه اطلاع دارندطبق ماده ۲۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي ، افشاي اطلاعات درمورد موديان مالياتي جز درامرتشخيص…

هزينه هاي تاسيس و قبل از بهره برداري بايستي ده سال مستهلک گردد

هزينه هاي تاسيس و قبل از بهره برداري بايستي ده سال مستهلک گردد

شماره: ۷۳۵۳/۴/۳۰ تاريخ: ۰۶/۰۸/۱۳۷۵ پيوست:  شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام ) عطف به نامه شماره ۲۴۷-۷/۷/۷۵ اشعار ميدارد : منظور از عبارت حداکثر تا مدت مذکور در بند ۴ ماده ۱۴۹قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند۶۶ و اصلاحيه بعدي آن , اين نيست که در هر مورد بتوان…

موضوع تسعير ارز

موضوع تسعير ارز

شماره: ۳۵۳۵۴ تاريخ: ۰۳/۰۸/۱۳۷۵ پيوست: پيرو آراء شماره هاي ۵۷۴۱-۴/۳۰-۱۷/۵/۷۵ و ۵۳۵۹-۴/۳۰-۴/۵/۷۵ هيات عمومي شورايعالي مالياتي که طي شماره هاي ۶۰۰۳-۴/۳۰-۳۰/۵/۷۵ و ۵۷۷۶-۴/۳۰ – ۲۷/۵/۷۵ ابلاغ شده است ، لزوما” متذکر مي شود: باتوجه به تبصره ۲ ماده يک آيين نامه نحوه تنظيم وتحريرونگاهداري دفاتر قانوني و بند ۲۴ ماده…

تعاوني چند منظوره

تعاوني چند منظوره

شماره:۷۴۸۱/ ۴/۳۰ تاريخ: ۰۸/۰۷/۱۳۷۵ پيوست: گزارش شماره ۳۴۷۸/۴/۳۰-۱۳/۴/۷۵ شوراي عالي مالياتي راجع به وضعيت مالياتي شرکتهاي تعاوني چندمنظوره , حسب ارجاع معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت متبوع درجلسه مورخ ۴/۷/۷۵ هيأت عمومي اين شورا مطرح است و اجمال گزارش اينست که وزارت تعاون طي مکاتباتي و با استناد به مقررات قانون…

ماليات علي الحساب سهام

ماليات علي الحساب سهام

شماره:۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ تاريخ: ۲۸/۰۶/۱۳۷۵ پيوست: توجه : به بخشنامه ۱۴۵۱۸ ۸/۴/۷۶ رجوع شود. بنا به اختيار حاصله از مقررات ماده ۱۶۳و تبصره ماده ۲۲۱قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحيه بعدي آن ، در مورد وصول ماليات علي الحساب از فروشندگان سهام و سهم الشرکه شرکتها و همچنين حق…

ماليات علي الحساب سهام

ماليات علي الحساب سهام

شماره:۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ تاريخ: ۲۸/۰۶/۱۳۷۵ پيوست: توجه : به بخشنامه ۱۴۵۱۸ ۸/۴/۷۶ رجوع شود. بنا به اختيار حاصله از مقررات ماده ۱۶۳و تبصره ماده ۲۲۱قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحيه بعدي آن ، در مورد وصول ماليات علي الحساب از فروشندگان سهام و سهم الشرکه شرکتها و همچنين حق…

نحوه تشخيص در آمد مشمول ماليات علي الراس

نحوه تشخيص در آمد مشمول ماليات علي الراس

شماره: ۲۷۸۷۶/۶۸۸۷/۴/۳۰ تاريخ: ۲۴/۰۶/۱۳۷۵ پيوست: نظر باينکه درخصوص تشخيص درآمد مشمول ماليات از طريق علي الراس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورتهاي مالي تسليمي و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف موديان کراراً سوالاتي مطرح مي گردد , لذا جهت رفع هرگونه اشکال و اتخاذ رويه هاي…

نحوه تشخيص درآمد مشمول ماليات علي الراس

نحوه تشخيص درآمد مشمول ماليات علي الراس

شماره: ۲۷۸۷۶/۶۸۸۷/۴/۳۰ تاريخ: ۲۴/۰۶/۱۳۷۵ پيوست: نظر باينکه درخصوص تشخيص درآمد مشمول ماليات از طريق علي الراس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورتهاي مالي تسليمي و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف موديان کراراً سوالاتي مطرح مي گردد , لذا جهت رفع هرگونه اشکال و اتخاذ رويه هاي…

نحوه تشخيص در آمد مشمول ماليات علي الراس

نحوه تشخيص در آمد مشمول ماليات علي الراس

شماره: ۲۷۸۷۶/۶۸۸۷/۴/۳۰ تاريخ: ۲۴/۰۶/۱۳۷۵ پيوست: نظر باينکه درخصوص تشخيص درآمد مشمول ماليات از طريق علي الراس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورتهاي مالي تسليمي و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف موديان کراراً سوالاتي مطرح مي گردد , لذا جهت رفع هرگونه اشکال و اتخاذ رويه هاي…