در مورد معافيت واحدهاي توليدي که از ۷۱/۲/۷ به بعد پروانه يا کارت شناسايي گرفته اند

در مورد معافيت واحدهاي توليدي که از ۷۱/۲/۷ به بعد پروانه يا کارت شناسايي گرفته اند

شماره: ۴۳۲۲۸ /۱۰۲۴۲/۴/۳۰ تاريخ:۰۸/۱۰/۱۳۷۶ پيوست: نظربه اينکه درخصوص نحوه اجراي معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي وپس ازصدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۸۱ – ۷۶ مورخ ۲۰/۵/۷۵ کراراً ابهاماتي مطرح و سوالاتي بعمل ميايد عليهذا ضمن تاکيد بر اجراي…

کمک براي احداث و تکميل پايگاه هاي بسيج در صورت نظارت مراجع ذيربط قابل کسر از درآمد مشمول ماليات ميباشد

کمک براي احداث و تکميل پايگاه هاي بسيج در صورت نظارت مراجع ذيربط قابل کسر از درآمد مشمول ماليات ميباشد

شماره:۳۷۴۳۸/۶۸۸۶/۴/۳۰ تاريخ: ۲۴/۰۹/۱۳۷۶ پيوست: پيرو بخشنامه شماره ۳۲۷۹۴ مورخ ۲۹/۷/۷۶ متضمن متن نامه فرماندهي محترم نيروي مقاومت بسيج و نمونه فرم اعلام وصول هزينه هاي مالياتي پيوست آن و در پي طرح سئوالات مکرر راجع به چگونگي انطباق فرم مذکور با موازين قانوني مربوطه ، لزوما” بلحاظ رفع ابهامات موجود…

کمک براي احداث و تکميل پايگاه هاي بسيج در صورت نظارت مراجع ذيربط قابل کسر از درآمد مشمول ماليات ميباشد

کمک براي احداث و تکميل پايگاه هاي بسيج در صورت نظارت مراجع ذيربط قابل کسر از درآمد مشمول ماليات ميباشد

شماره:۳۷۴۳۸/۶۸۸۶/۴/۳۰ تاريخ: ۲۴/۰۹/۱۳۷۶ پيوست: پيرو بخشنامه شماره ۳۲۷۹۴ مورخ ۲۹/۷/۷۶ متضمن متن نامه فرماندهي محترم نيروي مقاومت بسيج و نمونه فرم اعلام وصول هزينه هاي مالياتي پيوست آن و در پي طرح سئوالات مکرر راجع به چگونگي انطباق فرم مذکور با موازين قانوني مربوطه ، لزوما” بلحاظ رفع ابهامات موجود…

لغو احکام هياتهاي مشورتي و هماهنگي واحدهاي مالياتي

لغو احکام هياتهاي مشورتي و هماهنگي واحدهاي مالياتي

شماره: ۳۸۱۷۶ تاريخ: ۰۴/۰۹/۱۳۷۶ پيوست: نظر به اينکه هياتهاي مشورتي و هماهنگي که دربرخي از واحدهاي مالياتي تشکيل ودر امرتشخيص مالياتها اظهارنظر مينمايند، فاقد وصف عنواني در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه بعدي آن ميباشند، لذابا تذکر ماده ۲۲۱و ماده ۲۳۷ قانون مزبور از حيث وظايف و…

امعه الامام الصادق (ع)نيز مشمول مقررات يکسان سازي مي باشد

امعه الامام الصادق (ع)نيز مشمول مقررات يکسان سازي مي باشد

شماره:۲۸۲۲۱/۸۸۶۷/۴/۳۰ تاريخ:۲۹/۰۸/۱۳۷۶ پيوست: اداره کل ماليات بر شرکتها  اداره کل امور اقتصادي و دارائي استان  اداره کل  امور ذيحسابيها و نظارت مالي بنياد , کميته , سازمان , دفتر , ستاد مجتمع شوراي عالي مالياتي  دادستاني انتظامي مالياتي هيأت عالي انتظامي مالياتي  دانشکده امور اقتصادي  پيرو بخشنامه شماره ۱۵۸۵۳/۴۹۳۹/۴/۳۰ مورخ…

شرايط پذيرش دو در هزار فروش جز هزينه هاي قابل قبول

شرايط پذيرش دو در هزار فروش جز هزينه هاي قابل قبول

شماره:۳۶۸۴۶/۹۰۳۴/۴/۳۰ تاريخ: ۲۵/۰۸/۱۳۷۶ پيوست: چون درموردپذيرش دودرهزارفروش موضوع بند”الف ” ماده ۳۹ قانون “وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درمواردمعين ” مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ مجلس شوراي اسلامي قابل قبول موديان مربوطه سوالاتي بعمل آمده ، متذکرميشود: وجوه واريزشده به حسابهاي درآمدعمومي کشوربابت دودرهزارفروش موضوع بند” الف ” ماده ۳۹ قانون مذکوربوسيله…

تفويض اختيار جهت بخشودگي جرائم و تقسيط بدهي در استانها

تفويض اختيار جهت بخشودگي جرائم و تقسيط بدهي در استانها

شماره: ۳۶۱۹۸ تاريخ: ۲۱/۰۸/۱۳۷۶ پيوست: پيرو بخشنامه شماره ۳۴۵۴۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۶۷ ، بمنظورايجاد تسهيلات و تسريع درانجام امور موديان محترم مالياتي و عدم تمرکز امور در مراکز ادارات کل بشما اجازه داده ميشود ، درموارد ضروري اختيار بخشودگي جرايم راتاميزان ۳۰۰۰۰۰۰ ريال و تقسيط بدهي تا ۹ ماده را به…

ارشاد کادر تشخيص جهت قانوني برخورد کردن با موديان و ثبت کليه اوراق ايشان بدون قيد و شرط

ارشاد کادر تشخيص جهت قانوني برخورد کردن با موديان و ثبت کليه اوراق ايشان بدون قيد و شرط

شماره: ۳۵۷۹۰ تاريخ: ۱۸/۰۸/۱۳۷۶ پيوست: بقرار اطلاع واصله برخي از حوزه هاي مالياتي عليرغم اصول ومباني حقوق اداري و صراحت ماده ۷ آئين نامه سازمان تشخيص مبني برلزوم ثبت کليه اوراق و فرمهاي مقرر در قانون و همچنين هر نوع نوشته اي که از طرف مودي به حوزه مالياتي تسليم…

تقسيط بدهي و تغيير سقف بخشودگي توسط مديران کل بمبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال

تقسيط بدهي و تغيير سقف بخشودگي توسط مديران کل بمبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال

شماره: ۳۴۵۴۰ تاريخ: ۱۱/۰۸/۱۳۷۶ پيوست: اداره کل اموراقتصادي و دارائي استان  اداره کل  نظربه لزوم تسريع درامور موديان محترم مالياتي وهمچنين اجتناب ازتمرکز اموروصرف وقت زيادومکاتبات عديده درمورد تقسيط بدهي ماليات و بخشودگي جرايم ، مستندا” بمواد ماده ۱۶۷و ماده ۱۹۱قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و واصلاحيه بعدي آن…

تقسيط بدهي و تغيير سقف بخشودگي توسط مديران کل بمبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال

تقسيط بدهي و تغيير سقف بخشودگي توسط مديران کل بمبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال

شماره: ۳۴۵۴۰ تاريخ: ۱۱/۰۸/۱۳۷۶ پيوست: اداره کل اموراقتصادي و دارائي استان  اداره کل  نظربه لزوم تسريع درامور موديان محترم مالياتي وهمچنين اجتناب ازتمرکز اموروصرف وقت زيادومکاتبات عديده درموردتقسيط ماليات و بخشودگي جرايم ، مستندا” بمواد ماده ۱۶۷و ماده ۱۹۱قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و واصلاحيه بعدي آن بموجب اين…