در خصوص تقسيط ماليات شرکتهاي تحت پوشش بنياد

در خصوص تقسيط ماليات شرکتهاي تحت پوشش بنياد

شماره:۴۶۳۱۴ تاريخ: ۲۴/۰۹/۱۳۷۷ پيوست: نظر به اينکه طي نشست هاي مورخ ۱۶/۸/۷۷ و ۱۹/۸/۷۷ مشاورين اين معاونت و نمايندگان بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي در جهت تسويه حساب مالياتي شرکتهاي تحت پوشش بنياد مذکور که بدهي مالياتي قطعي شده دارند توافق گرديده ظرف ۲ ماه از تاريخ ۸/۹/۷۷ مسئولين…

در خصوص تقسيط ماليات شرکتهاي تحت پوشش بنياد

در خصوص تقسيط ماليات شرکتهاي تحت پوشش بنياد

شماره:۴۶۳۱۴ تاريخ: ۲۴/۰۹/۱۳۷۷ پيوست: نظر به اينکه طي نشست هاي مورخ ۱۶/۸/۷۷ و ۱۹/۸/۷۷ مشاورين اين معاونت و نمايندگان بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي در جهت تسويه حساب مالياتي شرکتهاي تحت پوشش بنياد مذکور که بدهي مالياتي قطعي شده دارند توافق گرديده ظرف ۲ ماه از تاريخ ۸/۹/۷۷ مسئولين…

احتساب ۱۰% ماليات در منبع بعنوان ماليات علي الحساب سرمايه گذار

احتساب ۱۰% ماليات در منبع بعنوان ماليات علي الحساب سرمايه گذار

شماره: ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴/۴/۳۰ تاريخ: ۰۴/۰۹/۱۳۷۷ پيوست: توجه : به بخشنامه شماره ۵۵۳۶۴-۲۱/۱۱/۱۳۷۷ رجوع شود . نظر به اينکه احتساب ۱۰% ماليات شرکت موضوع ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۷۶ و اصلاحيه بعدي آن جزء مالياتهاي پرداختي سهامداران براي بعضي ماموران و واحدهاي مالياتي مورد ابهام و ترديد مي باشد .…

احتساب ۱۰% ماليات در منبع بعنوان ماليات علي الحساب سرمايه گذار

احتساب ۱۰% ماليات در منبع بعنوان ماليات علي الحساب سرمايه گذار

شماره: ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴/۴/۳۰ تاريخ: ۰۴/۰۹/۱۳۷۷ پيوست: توجه : به بخشنامه شماره ۵۵۳۶۴-۲۱/۱۱/۱۳۷۷ رجوع شود . نظر به اينکه احتساب ۱۰% ماليات شرکت موضوع ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۷۶ و اصلاحيه بعدي آن جزء مالياتهاي پرداختي سهامداران براي بعضي ماموران و واحدهاي مالياتي مورد ابهام و ترديد مي باشد .…

خود اظهاري املاک مسکوني استيجاري

خود اظهاري املاک مسکوني استيجاري

شماره: ۴۲۱۲۲ تاريخ: ۰۳/۰۹/۱۳۷۷ پيوست:  :  الف – پرونده هاي مشمول طرح خود اظهاري املاک شامل پرونده هايي است که مودي اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۷۶ ملک مسکوني اجاري خود را به همراه تصوير سند رسمي يا قرارداد عادي اجاره ظرف مهلت قانوني به حوزه مالياتي مربوط تسليم و نسبت…

وضعيت ماليات بوفه هاي مستقر در باشگاه هاي ورزشي از لحاظ معافيت

وضعيت ماليات بوفه هاي مستقر در باشگاه هاي ورزشي از لحاظ معافيت

شماره:۸۹۰۴/۴/۳۰ تاريخ:۰۲/۰۹/۱۳۷۷ پيوست: گزارش شماره۷۴۸۳-۴/۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۷ رياست شوراي عالي مالياتي که با توجه به نامه شماره ۱۱/۴۴۷۵۸ مورخ ۱۶/۷/۱۳۷۷ دفتر رياست محترم جمهور منضم به تصوير نامه شماره ۲۲۱۲۵/۱ مورخ ۶/۷/۱۳۷۷ رياست محترم سازمان تربيت بدني راجع به مشکلات مبتلا به مؤسسات و باشگاه هاي ورزشي به لحاظ وجود…

پرداختي کشتيراني از نظر ماليات تکليفي پرداخت کرايه حمل از مبادي خارج از کشور

پرداختي کشتيراني از نظر ماليات تکليفي پرداخت کرايه حمل از مبادي خارج از کشور

شماره:۸۹۰۲/۴/۳۰ تاريخ:۰۲/۰۹/۱۳۷۷ پيوست: نامه شماره ۸۶۲۲/۱۲/۱۹ مورخ ۲/۸/۱۳۷۷ شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران عنوان مقام عالي وزارت متبوع حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهاي مالياتي درجلسه مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است . مضمون نامه عبارت از اين است که شرکت بنا به اقتضاء و ماهيت کار و…

پرداختي کشتيراني از نظر ماليات تکليفي پرداخت کرايه حمل از مبادي خارج از کشور

پرداختي کشتيراني از نظر ماليات تکليفي پرداخت کرايه حمل از مبادي خارج از کشور

شماره:۸۹۰۲/۴/۳۰ تاريخ:۰۲/۰۹/۱۳۷۷ پيوست: نامه شماره ۸۶۲۲/۱۲/۱۹ مورخ ۲/۸/۱۳۷۷ شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران عنوان مقام عالي وزارت متبوع حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهاي مالياتي درجلسه مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است . مضمون نامه عبارت از اين است که شرکت بنا به اقتضاء و ماهيت کار و…

امتيازات صادرات بايستي بعنوان درآمد صادرات از نظر معافيتها منظور شود

امتيازات صادرات بايستي بعنوان درآمد صادرات از نظر معافيتها منظور شود

شماره:۳۹۹۳۲/۸۴۶۸/۴/۳۰ تاريخ: ۲۰/۰۸/۱۳۷۷ پيوست: نظر به معافيت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده ۱۴۱قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه آن مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ لزوماً نکات زير را که مورد تائيد عمومي شوراي عالي مالياتي هم قرار گرفته است متذکر مي گردد : ۱- در مواردي که ارز حاصل از…

هزينه هاي تحقق يافته و پرداخت نشده قابل قبول است

هزينه هاي تحقق يافته و پرداخت نشده قابل قبول است

شماره: ۳۸۳۹۲/۸۱۲۲/۴/۳۰ تاريخ: ۱۱/۰۸/۱۳۷۷ پيوست: بقرار اطلاع بعضي از حوزه هاي مالياتي مفاد بخشنامه شماره ۷۱۹۹۶/۱۴۲۶۶-۴/۳۰-۲۱/۱۲/۱۳۷۴ داير بر اينکه : هزينه هاي قابل قبول که با توجه به دلائل و مدارک مثبت در يکسال مالياتي تحقق يافته , از اعم از آنکه در سال مزبور پرداخت شده يا مودي متعهد…