ابطال مقررات مربوط به الزام کد اقتصادي وساير بخشنامه هاي ذيربط

ابطال مقررات مربوط به الزام کد اقتصادي وساير بخشنامه هاي ذيربط

شماره :۵۶۵۰۲ تاريخ :۰۷/۱۰/۱۳۸۱ پيوست: سازمان امور اقتصادي ودارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل هيأت عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي                        بنا به اختيارات حاصله از مفاد ماده ۱۶۹مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بدينوسيله مقررات مربوط به الزام، صدور وکاربرد شماره اقتصادي (کد اقتصادي) شامل…

وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه تحقيقاتي …

وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه تحقيقاتي …

شماره:۵۶۰۰۲ تاريخ:۰۵/۱۰/۱۳۸۱ پيوست: اداره کل امور مالياتي استان قم در اجراي مفاد بند(الف) ماده (۷) تصويب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ هيأت محترم وزيران موضوع آئين نامه اجرائي تبصره (۳) ماده ۱۳۹اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بدينوسيله وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه موسسات خيريه تحقيقاتي امام حسن عسگري…

پاسخ به سازمان حسابرسي درمورد توسعه وتکميل وذخيره باز خريد خدمت

پاسخ به سازمان حسابرسي درمورد توسعه وتکميل وذخيره باز خريد خدمت

شماره:۳۱۴۷/۵۰۹۶/۲۱۱ تاريخ:۲۶/۰۹/۱۳۸۱ پيوست:  سازمان حسابرسي   در خصوص موارد مطروحه در نامه شماره ۱۴۰۶۷ مورخ ۲/۹/۱۳۸۱ آن سازمان عنوان رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور (تصوير پيوست) در تاريخ ۵/۹/۱۳۸۱ جلسه اي در دفتر فني مالياتي تشکيل ونقطه نظرات طي صورتجلسه پيوست تهيه وتنظيم گرديده است وبه شرح ذيل…

پاسخ به سازمان حسابرسي درمورد توسعه وتکميل وذخيره باز خريد خدمت

پاسخ به سازمان حسابرسي درمورد توسعه وتکميل وذخيره باز خريد خدمت

شماره:۳۱۴۷/۵۰۹۶/۲۱۱ تاريخ:۲۶/۰۹/۱۳۸۱ پيوست:  سازمان حسابرسي   در خصوص موارد مطروحه در نامه شماره ۱۴۰۶۷ مورخ ۲/۹/۱۳۸۱ آن سازمان عنوان رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور (تصوير پيوست) در تاريخ ۵/۹/۱۳۸۱ جلسه اي در دفتر فني مالياتي تشکيل ونقطه نظرات طي صورتجلسه پيوست تهيه وتنظيم گرديده است وبه شرح ذيل…

پاسخ به سازمان حسابرسي درمورد توسعه وتکميل وذخيره باز خريد خدمت

پاسخ به سازمان حسابرسي درمورد توسعه وتکميل وذخيره باز خريد خدمت

شماره:۳۱۴۷/۵۰۹۶/۲۱۱ تاريخ:۲۶/۰۹/۱۳۸۱ پيوست:  سازمان حسابرسي   در خصوص موارد مطروحه در نامه شماره ۱۴۰۶۷ مورخ ۲/۹/۱۳۸۱ آن سازمان عنوان رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور (تصوير پيوست) در تاريخ ۵/۹/۱۳۸۱ جلسه اي در دفتر فني مالياتي تشکيل ونقطه نظرات طي صورتجلسه پيوست تهيه وتنظيم گرديده است وبه شرح ذيل…

استفاده از ضوابط نرخ ارز طبق تصويب نامه ۷۹/۱۰/۰۴هيأت وزيران براي تسعير نرخ ارز ماليات حقوق اتباع خارجي

استفاده از ضوابط نرخ ارز طبق تصويب نامه ۷۹/۱۰/۰۴هيأت وزيران براي تسعير نرخ ارز ماليات حقوق اتباع خارجي

شماره:۵۲۴۰۱ تاريخ :۱۸/۰۹/۱۳۸۱ پيوست:دارد   سازمان امور اقتصادي ودارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل هيات عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي  دانشکده امور اقتصادي  پژوهشکده امور اقتصادي بقرار اطلاع واصله، حوزه هاي مالياتي در خصوص نحوه محاسبه حقوق ومزاياي اباع خارجي وضوابط استفاده از ارز براي تعيين ومحاسبه…

بخشنامه در خصوص راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي راجع به استفاده موديان مالياتي از معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به درآمدهاي کتمان شده

بخشنامه در خصوص راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي راجع به استفاده موديان مالياتي از معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به درآمدهاي کتمان شده

شماره:۵۰۸۸۴/۵۳۳۲/۲۱۱ تاريخ:۰۹/۰۹/۱۳۸۱ پيوست:دارد سازمان امور اقتصادي ودارائي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر دانشکده امور اقتصادي دبيرخانه هيأت هاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر پژوهشکده امور اقتصادي رأي شماره ۶۸۳۸/۲۰۱ مورخ ۱۲/۸/۸۱ هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي راجع به نحوه اجراي تبصره ذيل ماده ۱۹۲ قانون…

ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم در موارد اعطاي تسهيلات بانکي جهت احداث و تکميل واحدهاي مسکوني و اداري و تجاري به اشخاص حقيقي

ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم در موارد اعطاي تسهيلات بانکي جهت احداث و تکميل واحدهاي مسکوني و اداري و تجاري به اشخاص حقيقي

شماره: ۴۰۰۴۴/۵۳۶۶/۲۱۱ تاريخ: ۰۳/۰۹/۱۳۸۱ پيوست: رئيس کل جناب آقاي فر شچيان رئيس هيات مديره و مدير عامل محترم بانک مسکن عطف به نامه شماره ۵۷۶/۱۴۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۱ به آگاهي ميرساند: نظر به اينکه با اجراي مواد ۵۹ و ۷۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از مشمولين مواد مذکور بابت…

مقررات بند ج ماده ۱۲۷ در خصوص قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي (زراعي)

مقررات بند ج ماده ۱۲۷ در خصوص قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي (زراعي)

شماره:۳۹۸۱۷ / ت ۲۷۵۶۵ک تاريخ:۰۳/۰۹/۱۳۸۱ پيوست: وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصدو سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه هاي شماره ۳۴۴۵۵/ ت ۲۵۴۲۸ هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰و ۶۹۵۴/ ت ۲۴۵۰۵ هـ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰…

درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قيد شده در دوران معافيت ۱۳۲مشمول ماليات مي باشد

درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قيد شده در دوران معافيت ۱۳۲مشمول ماليات مي باشد

شماره: ۶۸۳۸/۲۰۱ تاريخ: ۱۳/۰۸/۱۳۸۱ پيوست: رأي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي نظر به اينکه در ارتباط با استفاده يا عدم استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي , نسبت به آن قسمت از درآمد موديان مالياتي که در صورتهاي مالي…