مناطق نمونه گردشگري

مناطق نمونه گردشگري

مناطق نمونه گردشگري

شماره:۲۶۹۲۵/ت ۳۳۵۵۵هـ
تاريخ:۱۱/۰۵/۱۳۸۴
پيوست:
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۴۶۹۴-۱/۸۴۲ مورخ ۳/۵/۱۳۸۴ سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري وبه استناد ماده (۸) قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري –مصوب ۱۳۸۲- تصويب نمود:
مناطق نمونه گردشگري، موضوع ماده (۴) آئين نامه اجرايي نحوه تشکيل واداره مناطق نمونه گردشگري، به شرح جدول زير تعيين مي گردد.
رديف
منطقه نمونه گردشگري
سطح منطقه
۱
منطقه نمونه گردشگري شانديز- خراسان رضوي
بين المللي
۲
منطقه نمونه گردشگري جوارم – مازندران
ملي
۳
منطقه نمونه گردشگري بندر شرفخانه – آذربايجان شرقي
ملي
۴
منطقه نمونه طبيعت گردي آشوراده – گلستان در قالب تفاهم نامه سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري ومحيط زيست
ملي
۵
منطقه نمونه گردشگري مهارلو – فارس
ملي
۶
منطقه نمونه گردشگري النگدره – گلستان
استاني
۷
منطقه نمونه گردشگري ساحل ليان – بوشهر
ملي