فعاليت گچ بري پيش ساخته

فعاليت گچ بري پيش ساخته

شماره:۵۰۱۷۷/۱۷۲/۲۱۱ تاريخ:۰۹/۱۰/۱۳۸۵ پيوست: دارد اداره کل امور مالياتي استان شوراي عالي مالياتي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر فني مالياتي جامعه حسابداران رسمي ايران دبيرخانه هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسي مجله ماليات پيـرو بخـشنامه هاي شـماره ۲۹۵۰۲/۲۵۵۶/۵/۳۰ مورخ…

اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۳۲

اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۳۲

شماره:۴۹۶۳۳/۳۳۲۱/۲۱۱ تاريخ:۰۶/۱۰/۱۳۸۵ پيوست: اداره کل امور مالياتي استان شوراي عالي مالياتي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر جامعه حسابداران رسمي ايران دبيرخانه هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسي مجله ماليات نظر به اينکه به موجب ماده ۶۶ قانون الحاق…

اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۳۲

اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۳۲

شماره:۴۹۶۳۳/۳۳۲۱/۲۱۱ تاريخ:۰۶/۱۰/۱۳۸۵ پيوست: اداره کل امور مالياتي استان شوراي عالي مالياتي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر جامعه حسابداران رسمي ايران دبيرخانه هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسي مجله ماليات نظر به اينکه به موجب ماده ۶۶ قانون الحاق…

درآمد اشخاص خارجي از محل سود و کارمزد دريافتي

درآمد اشخاص خارجي از محل سود و کارمزد دريافتي

شماره:۴۶۵۰۲ تاريخ:۲۷/۰۹/۱۳۸۵ پيوست:دارد بانکها شرکت ها سازمان ها مؤسسات و اشخاص حقيقي    پيرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵- ۲۱۱ مورخ ۲۷/۶/۸۵، نظر به اينکه درآمد اشخاص خارجي از محل سود و کارمزد دريافتي از جمله فعاليت هاي آنان و از مصاديق بهره برداري از سرمايه در ايران مي باشد،بنابراين اعطاي وام و تسهيلات…

درآمد اشخاص خارجي از محل سود و کارمزد دريافتي

درآمد اشخاص خارجي از محل سود و کارمزد دريافتي

شماره:۴۶۵۰۲ تاريخ:۲۷/۰۹/۱۳۸۵ پيوست:دارد بانکها شرکت ها سازمان ها مؤسسات و اشخاص حقيقي    پيرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵- ۲۱۱ مورخ ۲۷/۶/۸۵، نظر به اينکه درآمد اشخاص خارجي از محل سود و کارمزد دريافتي از جمله فعاليت هاي آنان و از مصاديق بهره برداري از سرمايه در ايران مي باشد،بنابراين اعطاي وام و تسهيلات…

بازنگري فرمهاي مالياتي

بازنگري فرمهاي مالياتي

شماره:۲۹۲۳۳/۲۵۹/۲۱۳ تاريخ:۲۵/۰۷/۱۳۸۵ پيوست: پیوست اداره کل امور مالياتي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل هيأت عالي انتظامي مالياتي دفتر فني مالياتي دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسي مجله ماليات جامعه حسابداران رسمي ايران به پيوست فرمهاي مالياتي مشروحه زير که بر اساس اصلاحيه قانون مالياتهاي…

تعيين حداکثر مهلت رسيدگي به پرونده هاي مالياتي صاحبان محترم مشاغل

تعيين حداکثر مهلت رسيدگي به پرونده هاي مالياتي صاحبان محترم مشاغل

شماره:۲۹۱۱۰/۲۴۸۹/۲۳۲ تاريخ:۲۴/۰۷/۱۳۸۵ پيوست: اداره کل امور مالياتي استان… اداره کل امور مالياتي… احتراماً،به قرار اطلاع واصله نظر به اينکه برخي از ادارات کل امور مالياتي اجراي بخشنامه ۲۱۰۲۹/۱۷۶۲/۲۳۲ مورخ ۵/۶/۸۵ در خصوص تعيين حداکثر مهلت رسيدگي به پرونده هاي مالياتي صاحبان محترم مشاغل را منوط به اظهارنظر نهايي بتايج اصلاحات و…

ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي

ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي

شماره: ۲۸۳۴۵ /۲۴۰۱/۲۳۲ تاريخ:۱۸/۰۷/۱۳۸۵ پيوست: سازمان امور اقتصادي و دارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر جامعه حسابداران رسمي ايران دبيرخانه هيأتهاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسي مجله ماليات نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات…

ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي

ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي

شماره: ۲۸۳۴۵ /۲۴۰۱/۲۳۲ تاريخ:۱۸/۰۷/۱۳۸۵ پيوست: سازمان امور اقتصادي و دارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر جامعه حسابداران رسمي ايران دبيرخانه هيأتهاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسي مجله ماليات نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات…

ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي

ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي

شماره: ۲۸۳۴۵ /۲۴۰۱/۲۳۲ تاريخ:۱۸/۰۷/۱۳۸۵ پيوست: سازمان امور اقتصادي و دارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان هيأت عالي انتظامي مالياتي اداره کل دادستاني انتظامي مالياتي دفتر جامعه حسابداران رسمي ايران دبيرخانه هيأتهاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسي مجله ماليات نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات…