گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران

گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران

شماره: ۱۴۷۳۰/۲۰۱ تاريخ:۳۰/۰۹/۱۳۹۰ پيوست: گزارش شماره ۲۱۶۶۲/۲۳۰/د مورخ ۳/۷/۹۰ معاون محترم مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور عنوان رياست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ ۲۲/۸/۹۰ آن مقام، در اجراي بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن در جلسه مورخ ۸/۹/۹۰…

ارائه رسيد به موديان مالياتي در همان روز دريافت مدارک

ارائه رسيد به موديان مالياتي در همان روز دريافت مدارک

شماره:۲۱۱۱۷/۲۰۰ تاريخ:۱۶/۹/۱۳۹۰ پيوست: دستورالعمل   ۵۵۰ ۹۰ ماده (۴۷) آيين نامه اجرائي ماده (۲۱۹ ) م مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي استان بقرار اطلاع واصله برخي از ادارات امور مالياتي پس از دريافت مکاتبات و مدارک موديان مالياتي ، از جمله ليست يا…

رعايت دقيق بند ۳ ضوابط اجرايي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ ق.م.م در خصوص بدهکاران مالياتي و عدم اعطاي تسهيلات بانکي

رعايت دقيق بند ۳ ضوابط اجرايي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ ق.م.م در خصوص بدهکاران مالياتي و عدم اعطاي تسهيلات بانکي

شماره : ۱۹۷۹۵ /۲۰۰ تاريخ : ۲۸/۰۸/۱۳۹۰ پيوست : بخشنامه   ۰۵۹ ۹۰ تبصره يک ماده ۱۸۶ م مخاطبين / ذينفعان اداره امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي…………………………….. موضوع رعايت دقيق بند ۳ ضوابط اجرايي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ ق.م.م در خصوص بدهکاران مالياتي و…

وجوه دريافتي شرکت ملي گاز ايران در سالهاي ۸۶ ، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ بعنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

وجوه دريافتي شرکت ملي گاز ايران در سالهاي ۸۶ ، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ بعنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

شماره : ۲۹۲۵۷/۲۳۰/د تاريخ : ۲۳/۸/۱۳۹۰ پيوست:دارد بخشنامه   ۰۵۶ ۹۰ ۱۴۷ م مخاطبين / ذينفعان اداره کل امور مالياتي …… امور مالياتي شهر و استان تهران موضوع وجوه دريافتي شرکت ملي گاز ايران در سالهاي۸۶ ،۸۸، ۸۹ و ۹۰ بعنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به پيوست تصوير مصوبه…

نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم

نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره: ۱۹۴۹۴/۲۰۰ تاريخ:۲۱/۸/۱۳۹۰ پيوست:   بخشنامه   ۰۵۳ ۹۰ ۱۳۷ م مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم  نظر به برخي سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون…

نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم

نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره: ۱۹۴۹۴/۲۰۰ تاريخ:۲۱/۸/۱۳۹۰ پيوست:       بخشنامه   ۰۵۳ ۹۰ ۱۳۷ م مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم  نظر به برخي سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي مقررات ماده…

برخي از احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

برخي از احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

 شماره : ۱۸۵۶۰/۲۰۰ تاريخ : ۸/۸/۱۳۹۰ پيوست : بخشنامه   ۰۵۱ ۱۳۹۰ بودجه سال ۱۳۹۰ ب مخاطبين / ذينفعان اداره کل امور مالياتي …. موضوع برخي از احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور  احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشورکه در تاريخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ به تصويب مجلس شوراي…

دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده

دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده

تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر می دارد در صورتي که واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشي و ورزشي ايجاد کرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعي مي توانند ده درصد (۱۰%) عوارض…

ابلاغ صورتجلسه مورخه ۲۴/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در خصوص عدم تسري معافيت مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و يا بخش عمومي غير دولتي

ابلاغ صورتجلسه مورخه ۲۴/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در خصوص عدم تسري معافيت مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و يا بخش عمومي غير دولتي

شماره:۱۷۶۸۹/۲۰۰ تاريخ:۲۶/۷/۱۳۹۰ پيوست:دارد   پیوست  بخشنامه   ۰۴۷ ۹۰ ۱۳۲و۱۳۸ م مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي …… موضوع ابلاغ صورتجلسه مورخه ۲۴/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در خصوص عدم تسري معافيت مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم به موسسات و…

ابلاغ صورتجلسه مورخه ۲۴/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در خصوص عدم تسري معافيت مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و يا بخش عمومي غير دولتي

ابلاغ صورتجلسه مورخه ۲۴/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در خصوص عدم تسري معافيت مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و يا بخش عمومي غير دولتي

شماره:۱۷۶۸۹/۲۰۰ تاريخ:۲۶/۷/۱۳۹۰ پيوست:دارد پيوست    بخشنامه   ۰۴۷ ۹۰ ۱۳۲و۱۳۸ م مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي …… موضوع ابلاغ صورتجلسه مورخه ۲۴/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در خصوص عدم تسري معافيت مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم به موسسات و…