ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۸ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰

ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۸ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰

ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۸ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰

شماره :۱۳۳۸۳/۲۰۰
تاريخ : ۲۴/۵/۱۳۹۰
پيوست : دارد
بخشنامه
 
۰۳۰
۹۰
تبصره ۳ ماده ۱۳۹
م
مخاطبين / ذينفعان
ادره کل امورمالياتي….
موضوع
ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۸ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰
به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ( ۸ ) مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ مبني بر استواري حکم ماده ( ۵ ) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد .
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلي:    ۲- خارجي:
مرجع پاسخگويي:
تاريخ اجراء:۱/۱/۸۱
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:فيزيکي
لطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن ۳۳۹۶۷۰۴۱ با دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد .
 
تاريخ : ۲۲/۱/۱۳۹۰
کلاسه پرونده : ۸۷/۱۰۶۳
شماره دادنامه : ۸
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : موقوفه مرحوم آيت اله محمد جعفر شريعتمداري استر آبادي با توليت آقاي محمد جواد شريعتمداري
موضوع شکايت و خواسته : ابطال فصل پنجم از آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم .
گردشکار : شاکي به طور خلاصه اعلام داشته به حکم بند (ح ) ماده ۱۳۹ قانون ماليات هاي مستقيم «آن قسمت از درآمدموقوفات عام که طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي،تحقيقات فرهنگي،علمي، ديني،فني،اختراعات،اکتشافات،تعليم و ترتيب،بهداشت و درمان،بنا و تعمير و نگهداري و مساجد و مصلا ها و حوزه هاي علميه و مدارس و دانشگاه هاي دولتي،مراسم تعزيه و اطعام،تعمير آثار باستاني،امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان،کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل،زلزله ، آتش سوزي،جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر برسد،مشروط بر اينکه درآمد و هزينه هاي مزبور به تاييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد،از پرداخت ماليات معاف است » به موجب ماده ۵ از فصل پنجم آيين نامه اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم بهره مندي موقوفات از معافيت مذکور در قانون مشروط به شرط تسليم اسناد به اداره اوقاف ۴ ماه پس از پايان سال مالي شده است لذا شرط اخير الذکر فراتر از حدود قانون و نوعي قانون گذاري است با عنايت به معافيت موقوفات عام از ماليات ، به لحاظ اينکه آيين نامه صدر الذکر واجد شرايطي فراتر از قانون و نوعي قانون گذاري و وضع ماليات جديد است لذا تقاضاي ابطال ماده ۵ تصويب نامه مارالذکر را دارم . مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در لايحه دفاعيه شماره ۹۳-۲۱۲ مورخ ۱۳/۵/۸۸ اعلام داشته،بنا به حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون ماليات هاي مستقيم تهيه و تنظيم آيين نامه اجرايي ماده موصوف به عهده سازمان امور مالياتي گذارده شده که پس از تهيه و پيشنهاد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ ت ۲۷۲۵۷ هـ مورخ ۱۷/۱۲/۸۱ به تاييد هيأت وزيران رسيده است و بر اساس فصل پنجم آيين نامه مذکور موقوفات عام جهت برخورداري از معافيت مالياتي مکلف به رعايت :
الف:صورت حساب درآمد هزينه هر سال مالي موقوفه متکي به اسناد و مدارک قابل قبول حداکثر تا ۴ ماده پس از پايان سال مالي به اداره اوقاف و امور خيريه تسليم گردد .
ب- ادارات اوقاف و امور خيريه مربوط نسخه اي از صورت حساب مزبور را به انضمام تاييد لازم مبني بر صرف کل يا بعضي درآمد موقوفه در امور مندرج در بند (ح) ماده ۱۳۹ قانون ياد شده ظرف شش ماه از تاريخ وصول صورت حساب به اداره امور مالياتي محل موقوفه تسليم نمايد . متاسفانه هيچ کدام از شروط و تکاليف مقرر در مواعد قانوني انجام نپذيرفته لذا با عنايت به مفاد ماده ۱۶ تصويب نامه مذکور عدم رعايت هر يک از بند هاي فوق الذکر موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال گرديده است نظر به اينکه مفاد آيين نامه اجرايي ياد شده وفق مقررات قانوني و در حدود صلاحيت قانوني تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون ياد شده تصويب گرديده و اقدامات اداره امور مالياتي نيز در اجراي آيين نامه مذکور بوده لذا تقاضاي رد درخواست شاکي و استواري آيين نامه ياد شده را دارد .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
 
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه به موجب فراز پاياني ماده ۱۵۵ قانون ماليات هاي مستقيم،موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات اشخاص حقوقي مشمول ماليات،چهار ماه شمسي پس از سال مالي تعيين گرديده و مطابق بند (ح) ماده ۱۳۹ قانون صدر الذکر، آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازين شرعي به مصارف امور مذکور در اين بند مي رسد . مشروط به اينکه درآمد و هزينه هاي مربوط به تاييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد از پرداخت ماليات معاف مي باشد و در تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ تصويب آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده به عهده هيأت وزيران محول گرديده و در بند هاي (الف) و (ب) ماده ۵ فصل پنجم آيين نامه اجرايي قانون مذکور شرايط برخورداري موقوفات عام از معافيت پرداخت ماليات بر درآمد بيان گرديده است بنابراين ماده ۵ آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون ماليات مستقيم مصوب ۱۳۸۰ در راستاي مقررات قانوني فوق الذکر و در حدود اختيارت قانوني هيأت وزيران تدوين و تصويب گرديده و قابليت ابطال ندارد .
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمد جعفر منتظري