عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

شماره:۲۰۰۶۴/۲۰۰ تاريخ: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دارد بخشنامه   ۰۵۴ ۱۳۹۱ ۱۴۷و ۱۴۸ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي استان … موضوع عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزينه جرائم پرداختي مؤديان…

اعلام شمول تبصره ۱و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت

اعلام شمول تبصره ۱و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت

شماره:۲۰۱۱۱/۲۰۰ تاريخ: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دارد بخشنامه   ۰۷۰ ۱۳۹۱ تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي استان … موضوع اعلام شمول تبصره ۱و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت پيرو بخشنامه هاي شماره ۳۰۱۷۱/۲۰۰ مورخ…

عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

شماره:۲۰۰۶۴/۲۰۰ تاريخ: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دارد بخشنامه   ۰۵۴ ۱۳۹۱ ۱۴۷و ۱۴۸ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي استان … موضوع عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزينه جرائم پرداختي مؤديان…

اعلام صدور مجوز فعاليت بانک خاورميانه

اعلام صدور مجوز فعاليت بانک خاورميانه

شماره:۳۲۹۴۱/۲۳۰/د تاريخ: ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دارد بخشنامه   ۰۶۱ ۱۳۹۱ مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۸ ماده ۱۴۸ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي استان … موضوع اعلام صدور مجوز فعاليت بانک خاورميانه به موجب نامه شماره ۲۱۳۸۰۸ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۱ مديريت کل مقررات، مجوزهاي…

نحوه انتخاب پرونده هاي نمونه براي رسيدگي در اجراي دستورالعمل هاي توافق و خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۹۱

نحوه انتخاب پرونده هاي نمونه براي رسيدگي در اجراي دستورالعمل هاي توافق و خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۹۱

شماره:۱۹۹۳۱/۲۳۰/ص تاريخ: ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دستورالعمل   ۵۴۴ ۱۳۹۱ تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع نحوه انتخاب پرونده هاي نمونه براي رسيدگي در اجراي دستورالعمل هاي توافق و خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۹۰ با توجه به امکانات…

اعلام صدور مجوز فعاليت بانک خاورميانه

اعلام صدور مجوز فعاليت بانک خاورميانه

شماره:۳۲۹۴۱/۲۳۰/د تاريخ: ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دارد بخشنامه   ۰۶۱ ۱۳۹۱ مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۸ ماده ۱۴۸ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي استان … موضوع اعلام صدور مجوز فعاليت بانک خاورميانه به موجب نامه شماره ۲۱۳۸۰۸ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۱ مديريت کل مقررات، مجوزهاي…

درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس

درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس

شماره:۳۲۹۲۵/۲۳۰/د تاريخ: ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دستورالعمل   ۵۳۷ ۱۳۹۱ ۱۵۳-۱۵۲ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس به قرار اطلاع برخي واحدهاي رسيدگي…

درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس

درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس

شماره:۳۲۹۲۵/۲۳۰/د تاريخ: ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دستورالعمل   ۵۳۷ ۱۳۹۱ ۱۵۳-۱۵۲ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس به قرار اطلاع برخي واحدهاي رسيدگي…

تعيين کارگروه رسيدگي به پرونده مالياتي عملکرد لغايت ۱۳۹۰صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل

تعيين کارگروه رسيدگي به پرونده مالياتي عملکرد لغايت ۱۳۹۰صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل

شماره:۳۲۲۶۹/۲۳۰/د تاريخ: ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دستورالعمل   ۵۴۳ ۱۳۹۱ ۲۲۹- ۲۱۹- ۹۷ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تعيين کارگروه رسيدگي به پرونده مالياتي عملکرد لغايت ۱۳۹۰صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي…

تعيين کارگروه رسيدگي به پرونده مالياتي عملکرد لغايت ۱۳۹۰صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل

تعيين کارگروه رسيدگي به پرونده مالياتي عملکرد لغايت ۱۳۹۰صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل

شماره:۳۲۲۶۹/۲۳۰/د تاريخ: ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ پيوست: دستورالعمل   ۵۴۳ ۱۳۹۱ ۲۲۹- ۲۱۹- ۹۷ م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع تعيين کارگروه رسيدگي به پرونده مالياتي عملکرد لغايت ۱۳۹۰صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به  پرونده مالياتي عملکرد…