نحوه اعمال نرخ سود اعلامي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزيع کنندگان کارت هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه

نحوه اعمال نرخ سود اعلامي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزيع کنندگان کارت هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه

شماره:17140/200/ص تاريخ:3/10/1392 پيوست:دارد بخشنامه   100 1392 154 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي … موضوع نحوه اعمال نرخ سود اعلامي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزيع کنندگان کارت هاي اعتباري و شارژ تلفن…

ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

شماره دادنامه: 670 تاريخ: 25/09/1392 کلاسه پرونده: 90/354 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: حامد صفايي تبار به وکالت از شرکت داروسازي اسوه موضوع شکايت: ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي کشور گردش کار: آقاي حامد صفايي…

ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

شماره دادنامه: 670 تاريخ: 25/09/1392 کلاسه پرونده: 90/354 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: حامد صفايي تبار به وکالت از شرکت داروسازي اسوه موضوع شکايت: ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي کشور گردش کار: آقاي حامد صفايي…

ضريب تعيين شده براي شرکت هاي مهندسين مشاور

ضريب تعيين شده براي شرکت هاي مهندسين مشاور

شماره:23944/230/د تاريخ:26/08/1392 پيوست: دستورالعمل   525 92 بند الف ماده 154 م   مخاطبين/ ذينغعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع نحوه انتخاب ضريب براي فعاليت مهندسين مشاور  با توجه به اينکه براساس دفترچه ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات، ضريب تعيين شده براي شرکت هاي مهندسين…

ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

شماره دادنامه: 670 تاريخ: 25/09/1392 کلاسه پرونده: 90/354 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: حامد صفايي تبار به وکالت از شرکت داروسازي اسوه موضوع شکايت: ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي کشور گردش کار: آقاي حامد صفايي…

مؤديان مالياتي که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول ماليات آنها کمتر از ميزان معافيت موضوع ماده 101 قانون مالياتهاي مستقيم بوده

مؤديان مالياتي که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول ماليات آنها کمتر از ميزان معافيت موضوع ماده 101 قانون مالياتهاي مستقيم بوده

شماره:14370/200/ص تاريخ:13/08/1392 پيوست:دارد  پیوست دستورالعمل   524 92 158 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي… موضوع شمول دستورالعمل خوداظهاري در خصوص مؤدياني که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول ماليات آنها کمتر از ميزان معافيت بوده است.  نظر به سؤالات مطرح شده…

دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادر از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان

دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادر از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان

شماره:21688/230/د تاريخ:05/08/1392 پيوست: دارد بخشنامه   082 92 147 و 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392  به پيوست تصوير دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هيأت…

دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان

دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان

شماره:21688/230/د تاريخ:05/08/1392 پيوست: دارد بخشنامه   082 92 147 و 148 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392  به پيوست تصوير دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هيأت…

ارسال بودجه تخصيصي و ابلاغي استاني دانشگاه پيام نور به تفکيک

ارسال بودجه تخصيصي و ابلاغي استاني دانشگاه پيام نور به تفکيک

شماره:21241/230/د تاريخ: 30/07/1392 پيوست: بخشنامه   079 92 تبصره 9 ماده 53 ، 86 ،104 ، 107 م   مخاطبين/ ذينغعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال بودجه تخصيصي و ابلاغي استاني دانشگاه پيام نور به تفکيک پيرو بخشنامه شماره 9188/200 مورخ 4/6/92،منضم به…

دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 هيات عمومي ديوان عدالت اداري،مبني بر اينکه بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/1387 مغايرتي با قانون ندارد،

دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 هيات عمومي ديوان عدالت اداري،مبني بر اينکه بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/1387 مغايرتي با قانون ندارد،

شماره:19543/230/د تاريخ:15/07/1392 پيوست:دارد بخشنامه   075 92 141 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391  به پيوست دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 هيات عمومي ديوان عدالت اداري،مبني بر اينکه…