نحوه اعمال نرخ سود اعلامي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزيع کنندگان کارت هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه

نحوه اعمال نرخ سود اعلامي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزيع کنندگان کارت هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه

شماره:۱۷۱۴۰/۲۰۰/ص تاريخ:۳/۱۰/۱۳۹۲ پيوست:دارد بخشنامه   ۱۰۰ ۱۳۹۲ ۱۵۴ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران ادارات کل امور مالياتي … موضوع نحوه اعمال نرخ سود اعلامي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزيع کنندگان کارت هاي اعتباري و شارژ تلفن…

ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

شماره دادنامه: ۶۷۰ تاريخ: ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۵۴ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: حامد صفايي تبار به وکالت از شرکت داروسازي اسوه موضوع شکايت: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي کشور گردش کار: آقاي حامد صفايي…

ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

شماره دادنامه: ۶۷۰ تاريخ: ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۵۴ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: حامد صفايي تبار به وکالت از شرکت داروسازي اسوه موضوع شکايت: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي کشور گردش کار: آقاي حامد صفايي…

ضريب تعيين شده براي شرکت هاي مهندسين مشاور

ضريب تعيين شده براي شرکت هاي مهندسين مشاور

شماره:۲۳۹۴۴/۲۳۰/د تاريخ:۲۶/۰۸/۱۳۹۲ پيوست: دستورالعمل   ۵۲۵ ۹۲ بند الف ماده ۱۵۴ م   مخاطبين/ ذينغعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع نحوه انتخاب ضريب براي فعاليت مهندسين مشاور  با توجه به اينکه براساس دفترچه ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات، ضريب تعيين شده براي شرکت هاي مهندسين…

ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

شماره دادنامه: ۶۷۰ تاريخ: ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۵۴ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: حامد صفايي تبار به وکالت از شرکت داروسازي اسوه موضوع شکايت: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي کشور گردش کار: آقاي حامد صفايي…

مؤديان مالياتي که در عملکرد سال ۱۳۹۰ درآمد مشمول ماليات آنها کمتر از ميزان معافيت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم بوده

مؤديان مالياتي که در عملکرد سال ۱۳۹۰ درآمد مشمول ماليات آنها کمتر از ميزان معافيت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم بوده

شماره:۱۴۳۷۰/۲۰۰/ص تاريخ:۱۳/۰۸/۱۳۹۲ پيوست:دارد  پیوست دستورالعمل   ۵۲۴ ۹۲ ۱۵۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي… موضوع شمول دستورالعمل خوداظهاري در خصوص مؤدياني که در عملکرد سال ۱۳۹۰ درآمد مشمول ماليات آنها کمتر از ميزان معافيت بوده است.  نظر به سؤالات مطرح شده…

دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ صادر از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان

دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ صادر از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان

شماره:۲۱۶۸۸/۲۳۰/د تاريخ:۰۵/۰۸/۱۳۹۲ پيوست: دارد بخشنامه   ۰۸۲ ۹۲ ۱۴۷ و ۱۴۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲  به پيوست تصوير دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ صادره از هيأت…

دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان

دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان

شماره:۲۱۶۸۸/۲۳۰/د تاريخ:۰۵/۰۸/۱۳۹۲ پيوست: دارد بخشنامه   ۰۸۲ ۹۲ ۱۴۷ و ۱۴۸ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲  به پيوست تصوير دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ صادره از هيأت…

ارسال بودجه تخصيصي و ابلاغي استاني دانشگاه پيام نور به تفکيک

ارسال بودجه تخصيصي و ابلاغي استاني دانشگاه پيام نور به تفکيک

شماره:۲۱۲۴۱/۲۳۰/د تاريخ: ۳۰/۰۷/۱۳۹۲ پيوست: بخشنامه   ۰۷۹ ۹۲ تبصره ۹ ماده ۵۳ ، ۸۶ ،۱۰۴ ، ۱۰۷ م   مخاطبين/ ذينغعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال بودجه تخصيصي و ابلاغي استاني دانشگاه پيام نور به تفکيک پيرو بخشنامه شماره ۹۱۸۸/۲۰۰ مورخ ۴/۶/۹۲،منضم به…

دادنامه شماره ۴۵۳ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري،مبني بر اينکه بخشنامه شماره ۶۵۶ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۷ مغايرتي با قانون ندارد،

دادنامه شماره ۴۵۳ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري،مبني بر اينکه بخشنامه شماره ۶۵۶ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۷ مغايرتي با قانون ندارد،

شماره:۱۹۵۴۳/۲۳۰/د تاريخ:۱۵/۰۷/۱۳۹۲ پيوست:دارد بخشنامه   ۰۷۵ ۹۲ ۱۴۱ م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۴۵۳ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱  به پيوست دادنامه شماره ۴۵۳ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري،مبني بر اينکه…