اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۱۰۳/۹۳/۲۰۰
تاريخ: ۱۰/۹/۱۳۹۳
پيوست:دارد
بخشنامه
 
۱۰۳
۹۳
۱۳۴
م
 
مخاطبين/ ذينفعان
امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالياتي
موضوع
اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم
  پيرو بخشنامه۲۰۹۳۰/۴۵۷۶-۲۱۱ مورخ۱۱/۸/۱۳۸۱،به پيوست تصوير تصويب نامه شماره۹۷۴۴۰/ت۵۰۶۹۱هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳ هيأت محترم وزيران، درخصوص « اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.
علي عسکري
تاريخ اجرا :
 ۱۳/۹/۱۳۹۳
مدت اجرا :
تا اطلاع ثانوني
مرجع ناظر :
 دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ي ابلاغ :
 فيزيکي/ سيستمي
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي منسوخ(شماره و تاريخ):
* لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن ۳۹۹۰۲۹۰۱   با دفتر فني و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.