اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

شماره:۲۳۰/۹۳/۱۴۱

تاريخ:۱۳۹۳/۱۲/۱۲

پيوست:دارد

پيوست

بخشنامه

۱۴۱

۹۳

ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي …مصوب ۱۳۹۱ و بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲

ب ، س

 

مخاطبين/ ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

اصلاحيه تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هيات محترم وزيران در خصوص تجديد ارزيابي دارايي­ها

   پيرو بخشنامه هاي شماره ۱۴۹۷۷/۲۳۰/د مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ و شماره ۱۹۵۴۴/۲۳۰/د مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ و شماره ۳۸۱۳۳/۲۳۰/د مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲، به پيوست تصويرتصويب نامه شماره ۱۳۶۵۹۰/ت۵۰۹۷۶ هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هيات محترم وزيران در خصوص اصلاح تصويب نامه هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ موضوع آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي … و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ موضوع آيين نامه اجرايي بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال مي گردد.با عنايت به مفاد تصويب نامه شماره ۱۳۶۵۹۰/ت ۵۰۹۷۶ هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ موکداً يادآور مي گردد:

الف) با توجه به اصلاح ماده (۱۰) آيين نامه و حذف الزام بنگاههاي اقتصادي نسبت به ارائه تاييديه موضوع اين ماده براي عملکرد سالهاي بعد از سال تجديد ارزيابي، اداره امور مالياتي بايد مستندات مربوط به تجديد ارزيابي داراييها از جمله تاييديه موضوع ماده (۱۰) را در سوابق پرونده بنگاههاي اقتصادي نگهداري تا در رسيدگي به پرونده مالياتي سنوات پس از تجديد ارزيابي ضمن مراجعه به اين مستندات نسبت به رسيدگي به هزينه استهلاک و يا حساب سود و زيان حاصل از فروش داراييهاي ارزيابي شده حسب مورد اقدام نمايد.

ب) فرصت قانوني ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها و انتقال به حساب سرمايه در دفاتر قانوني تا پايان سال مالي بعد از تجديد ارزيابي داراييها مي باشد.

پ) کارشناس رسمي دادگستري صرفاً ارزش دارايي را تعيين مي کند و عدم تعيين عمر مفيد دارايي تاثيري در اعطاي معافيت ندارد.

ت) چنانچه در شرکتهاي دولتي و شرکتهاي وابسته به موسسات عمومي غير دولتي و شرکتهايي که بيش ازپنجاه درصد(۵۰%) سهام يا سهم الشرکه آنان مشترکاً يا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور يا دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، کارشناس يا کارشناسان، منتخب مجمع عمومي نبوده ولي بعداً مورد تاييد مجمع عمومي واقع شوند، مانع از اعمال معافيت موضوع اين آيين نامه نخواهد بود.

ث) با توجه به حذف ماده (۳) آيين نامه، عدم تجديد ارزيابي تمام اقلام يک طبقه از داراييها، موجب محروميت از معافيت مربوط نخواهد شد.

ج) آخرين نسخه آيين نامه اصلاحي با اعمال کليه تغييرات که از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۲ لازم الاجراء است، پيوست مي باشد.

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم

تاريخ اجرا :

۱/۱/۱۳۹۲

مدت اجرا :

مطابق مصوبه

مرجع ناظر :

دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ي ابلاغ :

فيزيکي/سيستمي

* لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ دفتر فني و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.