آيين نامه اجرايي بند د ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور—مصوب۱۳۹۴

آيين نامه اجرايي بند د ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور—مصوب۱۳۹۴

آيين نامه اجرايي بند د ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور—مصوب۱۳۹۴

آيين نامه اجرايي بند د ماده ۱۳۲

آيين نامه اجرايي بند د ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور—مصوب۱۳۹۴

شماره:۷۹-۹۴-۲۰۰

تاريخ: ۰۵-۰۸-۱۳۹۴

پيوست: دارد

پيوست

بخشنامه

 

۷۹ ۹۴ بند (د) ماده (۱۳۲) م

 

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

آيين نامه اجرايي بند (د)ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور—مصوب۱۳۹۴

  به پيوست،آيين نامه اجرايي بند (د) ماده(۱۳۲)اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ،که طي تصويب نامه شماره۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹ هـ مورخ ۱۱-۰۷-۱۳۹۴ هيآت محترم وزيران، تصويب و ابلاغ شده و در روزنامه رسمي شماره ۸۱۴مورخ ۱۵-۰۷-۱۳۹۴ آگهي گرديده است، براي اطلاع و اجرا ارسال مي گردد .

 با توجه به تاريخ اجراي ماده مزبور بشرح تبصره يک آن، آيين نامه اجرايي مذکور براي اعمال نرخ صفر مالياتي و مشوق هاي موضوع اين ماده از تاريخ۱-۱-۱۳۹۵ لازم الاجرا مي باشد.۴۸-۲۵/۷

   علي عسکري

رييس کل سارمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجرا : مطابق بخشنامه

مدت اجرا :مطابق بخشنامه

مرجغ ناظر :دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ : فيريکي سيستمي

بخشنامه ها و دستورلعمل هاي منسوخ (شماره و تاريخ):—-

لطفآ هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن۳۹۹۰۲۹۰۱ با دفتر فني و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد .