آشنایی با قوانین مالیاتی ، مراجع تشخیص مالیات

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مراجع تشخیص مالیات

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مراجع تشخیص مالیات

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مراجع تشخیص مالیات

موارد زیر در خصوص مراجع تشخیص مالیات قابل ذکر است:
1-شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ،مطالبه و وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است که به موجب بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است.(ماده 219 ق.م.م)
2-ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن ها می باشد و گر نه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود،مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آن ها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است .(ماده 229 ق.م.م)
3-در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث (به استثنای اشخاص مذکور در ماده 231 ق.م.م)
موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی ،دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد.(ماده 230 ق.م.م)
4-در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی ،شرکت های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند.(ماده 231 ق.م.م)
5-در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص ،چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است ،مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م مطالبه شود.(ماده 227 ق.م.م)
6-در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد،مالیات مؤدی طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم تشخیص و مطالبه خواهد شد.(ماده 228 ق.م.م)
7-اداره امور مالیاتی مکلف است به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصاحساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.(ماده 235 ق.م.م)