اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم ، اصلاحات ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم ، اصلاحات ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم ، اصلاحات ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم

اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم- اصلاحات ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم

مادة ١٠٠ ـ مؤديان موضوع اين فصل اين قانون مکلف اند اظهارنامة مالياتي ‌مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را در يک سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه‌اي که وسيلة ‌سازمان امور مالياتي کشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه ‌سال بعد به ادارة امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات ‌متعلق را به نرخ مذکور در مادة(131 ) اين قانون پرداخت نمايند.
تبصرة 1 ـ در مورد کارگاهها و واحدهاي توليدي که نوع ‌فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يک يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد مؤدي مکلف است کلية درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي خود را طي يک اظهارنامه به ادارة امور مالياتي محل ‌وقوع کارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.
تبصرة 2 ـ در مورد مشمولين اين فصل که داراي محل ثابت ‌براي شغل خود نمي‌باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسليم ‌اظهارنامه محل شغل تلقي مي‌گردد.
تبصرة 3 ـ در شرکت‌هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يکي از شرکا موجب اسقاط تکليف ساير شرکا نخواهد بود. اين امر مانع ‌از تسليم اظهارنامة مشترک نمي‌باشد.
تبصرة 4 ـ اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع که اين فصل‌شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت در آمد و هزينه‌، حسب مورد طبق نمونه‌هايي که ‌توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي‌شود خواهد بود.
تبصرة 5 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي که مقتضي ‌بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از مؤديان مشمول بند ج مادة (95) ‌ اين قانون را با نظر اتحادية مربوط تعيين و ماليات متعلقه را که‌قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي که معلوم شود از اول ‌يک سال مالياتي يا در اثناي آن مؤدي ترک کسب نموده و يا به عللي ‌خارج از اختيار وي قادر به انجام کار نبوده است و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به ‌نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده (١٠٠) قانون به‌ شرح زیر اصلاح می‌شود:

در ماده (۱۰۰) عبارت «تیرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره‌های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.