تبيين نحوه مصرف ماليات بر ارزش افزوده

تبيين نحوه مصرف ماليات بر ارزش افزوده

تبيين نحوه مصرف ماليات بر ارزش افزوده

تبيين نحوه مصرف ماليات بر ارزش افزوده

مهم‌ترين و اساسي‌ترين اهداف فعاليت‌هاي اقتصادي هرکشور، شامل مواردي مانند تخصيص بهينه منابع و توزيع عادلانه درآمد، رشد اقتصادي، افزايش اشتغال، ثبات اقتصادي، حفظ سطح عمومي قيمت‌ها، تجارت بين‌الملل و تراز پرداخت‌ها مي‌باشد. مجريان اقتصادي، براي انجام اين امور و رسيدن به اهداف والاي اقتصادي در هر کشور، بايد هزينه‌هاي بسيار سنگيني را پرداخت کنند و براي تأمين مالي اين مخارج لازم است تا منابع درآمدي مختلفي ايجاد شود .
همان‌طور که مي‌دانيم درآمد دولت‌ها به دو گروه درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي غيرمالياتي تقسيم مي‌شود. نقش و جايگاه درآمدهاي مالياتي در مقايسه با درآمدهاي غيرمالياتي و ساير منابع درآمدي، در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، اهميت بيشتري دارد. به عبارتي ديگر، زماني که ما اين منبع مهم را با ساير منابع درآمدي مقايسه مي‌کنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم که هر چه سهم ماليات‌ها در تأمين مخارج دولت بيشتر باشد، آثار نامطلوب اقتصادي کمتر خواهد شد .
يکي از انواع ماليات ها ، ماليات بر ارزش افزوده مي باشد . ماليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات بر مصرف است كه در مراحل مختلف زنجيرة واردات، توليد، توزيع و مصرف، به تدريج توسط بنگاههاي اقتصادي كه در مراحل مختلف زنجيرههاي مذكور قرار ميگيرند، به ميزان درصدي از ارزش افزوده حاصله در هر مرحله از زنجيره، انباشته و از هر بنگاه به بنگاه بعدي منتقل ميشود تا درنهايت به مصرف كنندگان نهايي منتقل شده و توسط آنان پرداخت شود و گامي براي حرکت به سوي درآمدهاي مالياتي پايدار و همچنين شفاف‌سازي نظام اقتصادي کشور خواهد بود.
ماليات بر ارزش افزوده داراي مزاياي متعددي، از جمله پايين بودن نرخ مالياتي، كاهش انگيزة فرار مالياتي، خنثي بودن در برابر متغيرهاي اقتصادي و منبع مطمئني براي كسب درآمد براي دولت و اصلاح ساختار نظام مالياتي است. قابليت انعطاف‌پذيري ماليات بر ارزش افزوده بسيار زياد است و مي‌تواند در هر نظام اقتصادي به كار گرفته شود.
در خصوص موارد مصرف ماليات دريافت شده از ارزش افزوده مي توان گفت که نه تنها به عنوان منبعي براي تامين درآمد دولت در حوزه‌هاي مختلف همچون توليد و اشتغال‌زايي و آموزش همگاني، انجام اقدامات عمراني نظير ساخت جاده‌ها و بازسازي آن‌ها، سدسازي، ساخت و توسعه نيروگاه‌ها و شبکه‌هاي آبي، توسعه زيرساخت‌ها و انجام پروژه‌هاي گوناگون عمراني در مناطق محروم و توسعه‌نيافته مورد استفاده قرار مي گيرد بلکه از ميزان 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات يک درصد آن به سلامت و درمان و 3 درصد به شهرداري ها اختصاص داده مي شود که در خصوص درمان مي توان نقش سهم مالياتي که به اين حوزه داده شده است را به وضوح در طرح جامع سلامت که در سالهاي اخير به اجرا در آمده است و هزينه هاي درمان را بسيار پايين آورده است اشاره کرد. همچنين ميزان 3 درصدي که به شهرداري ها داده مي شود، در مصارفي از جمله تجهيز و نوسازي حمل و نقل عمومي، ايجاد فضاههاي تفريحي، ترميم خيابانها و معابرشهري و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد.
بنابراين در پايان مي توان نتيجه گرفت که ماليات رکن اصلي در بودجه عمومي هر کشور است که به عنوان مهمترين وسيله در تخصيص منابع ، درجه معقولي از ثبات قيمتها، توازن حسابهاي بين المللي و بالاخره توزيع عقلايي و صحيح درآمدها ميان طبقات و گروهها و بخشهاي مختلف اقتصادي جامعه، بهره گرفته مي شود.
ماليات به عنوان عامل اصلي در چرخه اقتصادي کشور نقش خود را ايفا مي کند و در واقع ابزاري است براي تحرک توليد و برنامه هاي توسعه، توزيع عادلانه امکانات و جلوگيري از انحصار و غير رقابتي شدن بازار در تخصيص بهينه منابع است .