آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۱۲۶-۹۴-۲۰۰

تاريخ: ۲۷-۱۲-۱۳۹۴

پيوست: دارد

 پيوست

بخشنامه  

۱۲۶

۹۴

۱۳۲

م

 

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

آيين نامه اجرائي موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم

به پيوست تصوير آيين نامه اجرائي ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که طي تصويب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ مورخ۱۶-۱۲-۱۳۹۴ هيات محترم وزيران تصويب و ابلاغ گرديده است،براي اجرا ارسال مي گردد

با توجه به تاريخ اجراي ماده مزبور به شرح تبصره يک آن، آيين نامه اجرايي فوق براي اعمال نرخ صفر مالياتي و مشوق هاي موضوع اين ماده از تاريخ ۱-۱-۱۳۹۵ لازم الاجرا مي باشد. ۱۲۱-۱۸-۱۲

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

تاريخ اجرا :مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

مرجع ناظر :دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ :فيريکي/سيستمي

لطفا”هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن ۳۹۹۰۲۹۰۱ با دفتر فني و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نمائيد