تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی

تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی

تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی

تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی

شماره بخشنامه : ۳۲/۹۶/۲۰۰

تاریخ بخشنامه : ۲۷/۰۲/۱۳۹۶

تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی ;تولید– اشتغال و پیرو بخشنامه شماره ۱۴/۹۵/۲۰۰/ ص مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۵، بدینوسیله مقرر می گردد:

بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذیربط که به دلیل مشکلات نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سررسید مقرر را ندارند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چک ها و سفته های تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیط های قبلی در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون فوق صرفا برای یکبار فراهم گردد. بدیهی است درخصوص اینگونه­ مودیان بخشنامه شماره ۶۲۳۱۹/۳۸۳۱/۲۳۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۱ این سازمان که ادارات امور مالیاتی را از جایگزینی اسناد جدید و یا تقسیط مجدد بدهی مالیاتی در مورد چک­ها و سفته­های برگشتی و واخواستی قبلی منع می­نمود، با صدور این بخشنامه لغو می گردد.