آیین نامه ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380

آیین نامه ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380

آیین نامه ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380

آیین نامه ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380

آیین نامه ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 با تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش-وزارت علوم.تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی_سازمان تربیت بدنی_سازمان بهزیستی کشور

ماده 1-درآمد مدارس ابتدایی،راهنمایی،متوسطه،فنی و حرفه ای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی ربط می باشد.

تبصره1-درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و غیر مرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد.

تبصره 2-درآمد مؤسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط،بابت نگهداری معولالن ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است.هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

ماده3-درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. منظور از فعالیت های ورزشی،آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می شود و توسط باشگاه ها و مؤسسات ورزشی انجام می پذیرد.

 

اصلاح آیین نامه ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت ورزش و جوانان

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

هیئت وزیران در جلسه 18/8/1393 به پیشنهاد شماره 39406 مورخ 17/2/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه ماده 134 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 33219/ت 27260 هـ مورخ 10/7/1381 به شرح زیر اصلاح می شود:

1-در ماده(1)عبارت “مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها،”قبل از عبارت” مدارس ابتدایی” و حرف “و” بعد از عبارت” فنی و حرفه ای”اضافه و عبارت “غیرانتفاعی/غیردولتی”جایگزین عبارت “غیر انتفاعی” و دو تبصره به عنوان تبصره های (2) و (3) به شرح زیر به ماده مذکور اضافه می گردد:

تبصره 3-مدارس: واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی،ابتدایی، متوسطه، فنی حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارائه می نمایند.

تبصره4-منظور از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/غیردولتی مؤسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری وبهداشت،درمان و اموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی/غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام مینمایند.

2-متن زیر به عنوان تبصره به ماده(2) الحاق می گردد:

تبصره.درآمد مؤسسات نگهداری معلولین دهلی با حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دائم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند ازجمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری مینمایند و همچنین ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی مؤسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزئی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

3-در ماده ی(3)عبارت”وزارت ورزش و جوانان”جایگزین عبارت”سازمان تربیت بدنی”و دو تبصره به عنوان تبصره های (1)و (2) به شرح زیر به ماده مذکور اضافه و تبصره قبلی حذف می گردد.

تبصره 1- درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دراری مجوز از مراجع ذیربط از محل تبلیغات،نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار،فروش لوازم متضمن نشان و با مشخصات باشگاه و مؤسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد.سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و مؤسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند.

تبصره2-کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش-وزارت علوم.تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون،کار و رفاه تأمین اجتماعی وزارت آموزش و پرورش- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

هیئت وزیران در جلسه 21/11/1394 بنا به پیشنهاد شماره 176314/17924/200 مورخ 18/9/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه ماده 134 اصلاحی قانون ملیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 33219/ت27260 هـ مورخ 10/7/1381 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 97440/ت 50691 هـ مورخ 26/8/1393 ،به شرح زیر جهت اجرا از ابتدای سال 1395 اصلاح می شود:

در ماده (1)عبارت “وآموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور”پس از عبارت”فنی و حرفه ای” اضافه و یک تبصره به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه میشود:

“تبصره5-منظور از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد،آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان فنی حرفه ای کشور بوده و در آن یک یا چند رشته براساس برنامه های مصوب و مطابق با استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی،آموزش داده می شود.