معافیت مالیاتی صاحبان املاک موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳

معافیت مالیاتی صاحبان املاک موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳

معافیت مالیاتی صاحبان املاک موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳

معافیت مالیاتی صاحبان املاک موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳

صورتجلسه مورخ  ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره ۱۱۳۶۲/۲۳۰//د مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۵ و به بعد جهت برخورداری از معافیات مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به بند ت اصلاحی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و همچنین حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور، برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره ماده ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم نیاز به تسلیم اظهانامه مالیاتی در موعد مقرر می باشد یا خیر؟

۱-طبق بند (ت) ماده۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع بند ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اصلاح نظام مالی کشور،شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.

۲-طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ ، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع ماده(۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز در مورد بند(ح)ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارئه اظهارنامه،دفاتر یا اسناد و مدارک مذکور،موذی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات،جریمه ومجازات مقرر در این قانون می شود.

نظر اکثریت:

با عنایت به مراتب فوق بند (ت) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی است و به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیق تسری ندارد.همچنین حسب سیاق عبارت حکم تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر مبنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی،دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید ناظر بر مودیانی می باشد که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر یا اسناد  مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات انها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین می گردد.لذا باتوجه به اینکه درآمد مشمولمالیات املاک اجاری طبق مقررات ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم تعییم میگردد.بنابراین حکم تبصره مذکور نیاز صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیق تسری ندارد.

صراحت کم بند(ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر قانونئ مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ مبنی بر اظهارنامه مالیاتی،..در موعد مقرر به ترتیبی که…”،به منظور شرط برخورداری از نرخ صفرو هرگونه معافیت   مندرج در این قانون و سایر قوانین پیش بینی گردید،بر این اساس حکم یاد شده بطور اعم در برگیرنده برخوردارند موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم نیز خواهد بود.