اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار 1396

پیرو بخشنامه شماره22/95/200 مورخ 31/03/1395 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم به شماره 46378/3949/200 مورخ 18/03/1395 وبراساس پیشنهاد شماره 90810 مورخ 11/05/1396 آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می شود:

الف-تبصره ماده(8)به تبصره(1) تغییر و متن زیر به عنوان تبصره (2) ماده(8) الحاق می شود:

مودیانی که از صورتحساب نوع اول،دوم و سوم موضوع ماده(8)آیین نامه شماره 230761 مورخ 04/12/1394 و اصلاحی شماره 50967/م مورخ 12/02/1396 ماده(95) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می نمایند، میتوانند اطلاعات این قبیل صورتحساب ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

ب-متن زیر جایگزین متن موجود در ماده(14) آیین نامه تبصره(3) ماده (169)اصلاحیه اخیر می شود:

“در خصوص معاملاتی که(اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت)تا میزان 5% حدنصاب معاملات کوچک موضوه تبصره(1)ماده(3)قانون برگزاری مناقصات می باشند،مشمولین ماده(9) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند

ج-در اجرای تبصره (3)ماده(10) آیین نامه مذکور مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار 1396 تا پایان مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل تابستان (15 آبان ماه 1396)تمدید می شود./