اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار ۱۳۹۶

پیرو بخشنامه شماره۲۲/۹۵/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ وبراساس پیشنهاد شماره ۹۰۸۱۰ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می شود:

الف-تبصره ماده(۸)به تبصره(۱) تغییر و متن زیر به عنوان تبصره (۲) ماده(۸) الحاق می شود:

مودیانی که از صورتحساب نوع اول،دوم و سوم موضوع ماده(۸)آیین نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ و اصلاحی شماره ۵۰۹۶۷/م مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ ماده(۹۵) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می نمایند، میتوانند اطلاعات این قبیل صورتحساب ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

ب-متن زیر جایگزین متن موجود در ماده(۱۴) آیین نامه تبصره(۳) ماده (۱۶۹)اصلاحیه اخیر می شود:

“در خصوص معاملاتی که(اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت)تا میزان ۵% حدنصاب معاملات کوچک موضوه تبصره(۱)ماده(۳)قانون برگزاری مناقصات می باشند،مشمولین ماده(۹) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند

ج-در اجرای تبصره (۳)ماده(۱۰) آیین نامه مذکور مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار ۱۳۹۶ تا پایان مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل تابستان (۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶)تمدید می شود./