نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 بدینوسیله اعلام می گردد:

1-در زمانی که کل جریمه های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر(30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه)حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون ملیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد،با توجه به بخشودگی کل جریمه ها،نیازی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.

2-در زمانی که بخشی از جریمه های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر(30 روز پس از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد،مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه ها در مهلت مذکور نیازی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.