نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بدینوسیله اعلام می گردد:

۱-در زمانی که کل جریمه های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر(۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه)حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون ملیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد،با توجه به بخشودگی کل جریمه ها،نیازی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.

۲-در زمانی که بخشی از جریمه های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر(۳۰ روز پس از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد،مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه ها در مهلت مذکور نیازی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.