دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394

پیرو دستوالعمل شماره 50596/200 مورخ 24/02/1396 موضوع نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک با عنایت به سؤالات و ابهامات مأموران مالیاتی ئر خصوص رسیدگی هرچه بهتر و صحیح تر به اطلاعات واصله و در راستای تعامل بیشتر با مؤدیان محترم مالیاتی ضمن  تأکید بر اجرای مفاد بندهای مقرر در دستورالعمل مذکور، موارد زیر مورد تأکید قرار می گیرد:

الف)مؤدیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی می باشند

1.با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (8)آیین نامه تبصره (5)ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394،چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیشتر از پنجاه میلیارد ريال(000/000/000/50 ريال)باشد،دفتر بازرسی ویژه،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام،دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به  ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.در غیر این صورت با توجه به تعیین حدنصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت می باشد.

2.در هریک از،ادارات کل امور مالیاتی،کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی،معاون مالیاتی اداره کل،رییس امور مالیاتی حسابرسی ویژه،دادبار دادستانی مفیم ادارات کل و مسئول حراست اداره کل تشکیل می گردد و کمیته مزبور پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ، با امعان نظر به مفاد قسمت اخیر بند(13) دستور العمل صدرالاشاره مبنی بر کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مؤدیان مالیاتی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و لذا می بایستی واقعیت امر مدنظر مأموران مالیاتی قرار گیرد و قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، می بایستی حجم ريالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم قابلیت های تشخیصی مودی مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء این کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هرسال با عملکرد  مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده را به صورت تقریبی همخوان بدانند،الزامی به حسابرسی این تراکنش ها نبوده و از این حیث درآمد یا مالیات متممی برایمودی متصور نخواهد بود.در راستای این بند صرفاً می بایستی صورت جلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تهیه و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر بازرسی ویژه،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ارسال شود.

3.درصورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد دستوالعمل صدرالاشاره و بند(2) فوق،درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد،برای تعیین درآمد مشول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده(154) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن استفاده شود.بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد.از طریق تبصره(3)ماده(154)قانون مالیات های مستقیم مصوب27/11/1380 اقدام لازم صورت پذیرد.

در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان محترم مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقاء فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد مقرر می دارد کیله ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک،برای جمع آوری اسناد و مدارک ارائه توضیحات لازم توسط مودیان محترم مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از اساسی ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات،اظهارات مکتوب مودیان محترم در خصوص تراکنش های بانکی می باشد.لذا لازم است در راستای اجرای مطلوب این بند ترتیبی اتخاذ شود تا مهلت مذکور کمتر از هفت روز کاری نباشد.

ب)مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی نمی باشند

1.با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و به ویژه بند (13) آن،در صورت احراز کسب هرگونه درآمد توسط صاحبان حساب های بانکی دارای تراکنش های بانکی مشکوک،اداره امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد ، می بایست با رعایت جزء (3) بند الف این دستورالعمل نسبت به تعیین درآمد مشول مالیات اقدام نمایند.

2.بدیهی است در خصوص مودیان بند(ب) این دستورالعمل نیز درصورت عدم احراز کسب درآمد مشمول مالیات،الزامی به صدور برگ تشخیص مالیت نبوده و صرفاً می بایست گزارشی مبنی بر عدم  به صدور برگ تشخیص مالیات عنوان دفتر بازرسی ویژه،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تهیه و از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط ارسال شود.

ج)سایر موارد

1.تمامی نکات مندرج در بندهای این دستورالعمل درخصوص مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل های مربوطه حسب مورد قابل تسری است.

2.با توجه مهلت زمانی کافی و لازم مورد نیاز مأموران مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با نهادهای ارسال کننده اطلاعات، مقرر می دارد از این پس ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله از دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی که حداکثر تا یکماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات های مستقیم ) دریافت می کنند،اقدام نمایند و در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع،مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.

3.به منظور اجرای صحیح مفاد دستورالعمل 505/96/200 مورخ 24/02/1396 و همچنین مفاد این دستورالعمل نظارت عالیه بر کلیه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص فرآیند حسابرسی تراکنش های بانکی مشکوک و قطعیت مالیات ناشی از آن به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و دفتر رسیدگی و استرداد معاونت ارزش افزوده حسب مورد محول می شود.