ابلاغ-بخشنامه

در ابلاغ اوراق مالياتي مفادمواد۲۰۳و۲۰۴رعايت گردد

در ابلاغ اوراق مالياتي مفادمواد۲۰۳و۲۰۴رعايت گردد

شماره:۳۲۰۵ تاريخ:۳۱/۰۲/۱۳۸۴ پيوست:   اداره کل امور مالياتي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي دفتر فني مالياتي دفتر هيأت عالي انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت هاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر دادستاني انتظامي مالياتي دانشکده امور اقتصادي پژوهشکده امور اقتصادي به طوريکه در پرونده هاي مختلف مالياتي مشاهده مي شود،…

در ابلاغ اوراق مالياتي مفادمواد۲۰۳و۲۰۴رعايت گردد

در ابلاغ اوراق مالياتي مفادمواد۲۰۳و۲۰۴رعايت گردد

شماره:۳۲۰۵ تاريخ:۳۱/۰۲/۱۳۸۴ پيوست:   اداره کل امور مالياتي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي دفتر فني مالياتي دفتر هيأت عالي انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت هاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر دادستاني انتظامي مالياتي دانشکده امور اقتصادي پژوهشکده امور اقتصادي به طوريکه در پرونده هاي مختلف مالياتي مشاهده مي شود،…

تشخيص و مطالبه ماليات پيله وران شاغل در نقاط مرزي کشور و اخذ ماليات مربوطه از مؤديان واقعي

تشخيص و مطالبه ماليات پيله وران شاغل در نقاط مرزي کشور و اخذ ماليات مربوطه از مؤديان واقعي

شماره: ۲۱۴۳۴/۴۹۰۴/۲۱۱ تاريخ: ۱۰/۱۲/۱۳۸۳ پيوست: دارد سازمان امور اقتصادي و دارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان دفتر فني مالياتي اداره کل هيأت عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت هاي موضوع ماده ۲۵۱مکرر سازمان حسابرسي دانشکده امور اقتصادي جامعه حسابداران رسمي ايران پژوهشکده امور…

تشخيص و مطالبه ماليات پيله وران شاغل در نقاط مرزي کشور و اخذ ماليات مربوطه از مؤديان واقعي

تشخيص و مطالبه ماليات پيله وران شاغل در نقاط مرزي کشور و اخذ ماليات مربوطه از مؤديان واقعي

شماره: ۲۱۴۳۴/۴۹۰۴/۲۱۱ تاريخ: ۱۰/۱۲/۱۳۸۳ پيوست: دارد سازمان امور اقتصادي و دارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان دفتر فني مالياتي اداره کل هيأت عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت هاي موضوع ماده ۲۵۱مکرر سازمان حسابرسي دانشکده امور اقتصادي جامعه حسابداران رسمي ايران پژوهشکده امور…

در خصوص کسر دريافتي از ترخيص کالا از گمرک

در خصوص کسر دريافتي از ترخيص کالا از گمرک

شماره :۴۸۹۰۰/۴۸۰/۲۱۱ تاريخ :۱۳/۰۲/۱۳۸۲ پيوست: سازمان امور اقتصادي و دارائي استان  نظر به اينکه حسب مقررات گمرکي چنانچه پس از ترخيص کالا از گمرک کسر دريافتي کشف گردد بايد ظرف مدت هشت ماه از تاريخ صدور سند ترخيص مطالبه و به مودي ابلاغ گردد و در صورت عدم ابلاغ در…

در خصوص کسر دريافتي از ترخيص کالا از گمرک

در خصوص کسر دريافتي از ترخيص کالا از گمرک

شماره :۴۸۹۰۰/۴۸۰/۲۱۱ تاريخ :۱۳/۰۲/۱۳۸۲ پيوست: سازمان امور اقتصادي و دارائي استان  نظر به اينکه حسب مقررات گمرکي چنانچه پس از ترخيص کالا از گمرک کسر دريافتي کشف گردد بايد ظرف مدت هشت ماه از تاريخ صدور سند ترخيص مطالبه و به مودي ابلاغ گردد و در صورت عدم ابلاغ در…

در خصوص کسر دريافتي از ترخيص کالا از گمرک

در خصوص کسر دريافتي از ترخيص کالا از گمرک

شماره :۴۸۹۰۰/۴۸۰/۲۱۱ تاريخ :۱۳/۰۲/۱۳۸۲ پيوست: سازمان امور اقتصادي و دارائي استان  نظر به اينکه حسب مقررات گمرکي چنانچه پس از ترخيص کالا از گمرک کسر دريافتي کشف گردد بايد ظرف مدت هشت ماه از تاريخ صدور سند ترخيص مطالبه و به مودي ابلاغ گردد و در صورت عدم ابلاغ در…

دستورالعمل ارشادي در خصوص نحوه تشخيص اعطاي تخفيف و رد ننمودن دفاتر مؤديان به مامورين تشخيص و مميز کل و هيأتهاي حل اختلاف

دستورالعمل ارشادي در خصوص نحوه تشخيص اعطاي تخفيف و رد ننمودن دفاتر مؤديان به مامورين تشخيص و مميز کل و هيأتهاي حل اختلاف

شماره:۱۰۰۸۵ تاريخ:۳۰/۰۳/۱۳۸۰ پيوست: نظر به اينکه توسعه فرهنگ مالياتي،تشخيص صحيح و مطالبه مالياتها مطابق قوانين موضوعه،افزايش اعتماد موديان محترم به مجريان مقررات و نظام مالياتي،تشويق و فزوني انگيزه آنها به انجام وظايف قانوني در موعد مقرر،حل وفصل سريع و عادلانه اختلافات مالياتي موجود بر اساس واقعيت و همچنين کاهش روند…

دستورالعمل ارشادي در خصوص نحوه تشخيص اعطاي تخفيف و رد ننمودن دفاتر مؤديان به مامورين تشخيص و مميز کل و هيأتهاي حل اختلاف

دستورالعمل ارشادي در خصوص نحوه تشخيص اعطاي تخفيف و رد ننمودن دفاتر مؤديان به مامورين تشخيص و مميز کل و هيأتهاي حل اختلاف

شماره:۱۰۰۸۵ تاريخ:۳۰/۰۳/۱۳۸۰ پيوست: نظر به اينکه توسعه فرهنگ مالياتي،تشخيص صحيح و مطالبه مالياتها مطابق قوانين موضوعه،افزايش اعتماد موديان محترم به مجريان مقررات و نظام مالياتي،تشويق و فزوني انگيزه آنها به انجام وظايف قانوني در موعد مقرر،حل وفصل سريع و عادلانه اختلافات مالياتي موجود بر اساس واقعيت و همچنين کاهش روند…

راهنمايي و ارشاد کادر تشخيص

راهنمايي و ارشاد کادر تشخيص

شماره:۱۱۶۹۴ تاريخ: ۱۶/۰۳/۱۳۷۸ پيوست: گزارش هاي بازرسي از برخي ادارات کل حاکي از آن است که مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و دستورالعمل هاي صادره , درموارد زير بعضاً درمقياس چشمگيري بنحو مطلوب اجرا نمي گردد و لازم است آقايان مديران حسب مورد معاونان مالياتي و مميزين کل بشرحي که خواهد…