ابلاغ-تصویب نامه

تعيين رقم حداکثر و حداقل حقوق و سقف مالياتها

تعيين رقم حداکثر و حداقل حقوق و سقف مالياتها

شماره: ۵۲۸۸۳/ت ۲۲۲۵هـ تاريخ: ۲۱/۱۰/۱۳۷۸ پيوست: هيأت وزيران در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۸ بنا به پيشنهاد شماره ۵۴۰۵۸/۱۱ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۸ سازمان اموراداري و استخدامي کشور و به استناد ماده (۸) لايحه قانوني مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت – مصوب ۱۳۵۸- و تبصره…

تعيين رقم حداقل و حداکثر حقوق و سقف ماليات ها

تعيين رقم حداقل و حداکثر حقوق و سقف ماليات ها

شماره: ۵۲۸۸۳/ت ۲۲۲۵هـ تاريخ: ۲۱/۱۰/۱۳۷۸ پيوست: هيأت وزيران در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۸ بنا به پيشنهاد شماره ۵۴۰۵۸/۱۱ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۸ سازمان اموراداري و استخدامي کشور و به استناد ماده (۸) لايحه قانوني مربوط به حداقل و حداکثر حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت – مصوب ۱۳۵۸- و تبصره ماده…