ابلاغ-تصویب نامه

تعيين رقم حداکثر و حداقل حقوق و سقف مالياتها

تعيين رقم حداکثر و حداقل حقوق و سقف مالياتها

شماره: 52883/ت 2225هـ تاريخ: 21/10/1378 پيوست: هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/10/1378 بنا به پيشنهاد شماره 54058/11 مورخ 27/9/1378 سازمان اموراداري و استخدامي کشور و به استناد ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت – مصوب 1358- و تبصره…

تعيين رقم حداقل و حداکثر حقوق و سقف ماليات ها

تعيين رقم حداقل و حداکثر حقوق و سقف ماليات ها

شماره: 52883/ت 2225هـ تاريخ: 21/10/1378 پيوست: هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/10/1378 بنا به پيشنهاد شماره 54058/11 مورخ 27/9/1378 سازمان اموراداري و استخدامي کشور و به استناد ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداقل و حداکثر حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت – مصوب 1358- و تبصره ماده…