ابلاغ-شورای عالی مالیاتی

عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت حق تمبر جزء مهلت قانوني

عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت حق تمبر جزء مهلت قانوني

شماره:۸۱۲۹/۴/۳۰ تاريخ:۲۴/۰۴/۱۳۷۸ پيوست: اداره کل مالياتهاي غيرمستقيم به موجب گزارش شماره ۱۲۸۸۳/۳۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷ عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي , ضمن شرح تبصره يک ماده ۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن و اعلام ابهام درخصوص احتساب يا عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت…

ترک محل سکونت يا کار

ترک محل سکونت يا کار

شماره: ۵۸۰۸/۴/۳۰ تاريخ: ۲۱/۰۶/۱۳۷۳ پيوست: گزارش شماره ۵۹۲۵۷/۳۱- ۷/۶/۱۳۷۳ اداره کل اطلاعات وخدمات مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي منضم به صورتجلسه معاونين ادارات کل مالياتي تهران راجع به قانوني يا غير قانوني بودن ابلاغ اوراق مالياتي به محل کسب يا سکونت مودي که قبلاً واگذار گرديده منتهي مودي از…

ترک محل سکونت يا کار

ترک محل سکونت يا کار

شماره: ۵۸۰۸/۴/۳۰ تاريخ: ۲۱/۰۶/۱۳۷۳ پيوست: گزارش شماره ۵۹۲۵۷/۳۱- ۷/۶/۱۳۷۳ اداره کل اطلاعات وخدمات مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي منضم به صورتجلسه معاونين ادارات کل مالياتي تهران راجع به قانوني يا غير قانوني بودن ابلاغ اوراق مالياتي به محل کسب يا سکونت مودي که قبلاً واگذار گرديده منتهي مودي از…

مرجع تسليم اعتراض مودي

مرجع تسليم اعتراض مودي

شماره :۱۹۴۷۳/۴/۳۰  تاريخ :۲۳/۱۱/۱۳۶۸ پيوست: نامه شماره ۳۸۰۴/۵/۳۰ – ۲۸/۱۰/۱۳۶۸ دفترفني مالياتي حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهاي مالياتي و دراجراي بند ۳ ماده ۲۵۵قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درهيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح واجمال قضيه از اينقرار است که بنظر دفتر فني مالياتي پرونده مالياتي موديان مالياتي که…