01-اشخاص مشمول مالیات

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم – اشخاص مشمول ماليات

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم – اشخاص مشمول ماليات

ماده واحده – قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود: بند ۱- متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (۲) قانون الحاق و تبصره (۳) ماده مذکور حذف می‌شود: ۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام…

قانون مالياتهاي مستقيم – اشخاص مشمول ماليات

قانون مالياتهاي مستقيم – اشخاص مشمول ماليات

اشخاص مشمول ماليات براساس قانون مالياتهاي مستقيم – باب اول – اشخاص مشمول مالیات
ماده ۱– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: