ترتيب رسيدگي – دستورالعمل

نحوه بررسي و رسيدگي به تراکنش هاي بانکي مشکوک

نحوه بررسي و رسيدگي به تراکنش هاي بانکي مشکوک

نحوه بررسي و رسيدگي به تراکنش هاي بانکي مشکوک نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش­هاي بانکي واصله و به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي،

دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده 158 جهت مشمولين بند (ب) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده 158 جهت مشمولين بند (ب) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:522/93/200 تاريخ:25/04/1393 پيوست: دارد پيوست دستورالعمل   522 93 158 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده 158 جهت مشمولين بند (ب) ماده 95…

دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکردسال 1389 اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان دراجراي ماده 158 جهت مشمولين بند (ب ) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکردسال 1389 اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان دراجراي ماده 158 جهت مشمولين بند (ب ) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره : 9892/200/س تاريخ : 27/4/1390 پيوست: دستور العمل   523 1390 158 م   مخاطبين اداره کل امور مالياتي استان …   موضوع دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکردسال 1389 اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان دراجراي ماده 158 جهت مشمولين بند (ب ) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم…

دستور العمل خود اظهاري اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال 1389

دستور العمل خود اظهاري اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال 1389

شماره : 9248/230/ص تاريخ : 18/4/1390 پيوست : دارد دستور العمل   520 1390 158 م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران موضوع دستور العمل خود اظهاري اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال 1389 به پيوست دستور العمل خود…

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل

شماره:29052/200 تاريخ:08/10/1389 پيوست: پیوست دستورالعمل   542 89 219 م مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و مشاغل به منظور استاندارد سازي فرآيند هاي زماني رسيدگي مالياتي و وصول ماليات پرونده هاي…

نحوه شناسايي ، بازبيني و نگهداري پرونده هاي غير فعال مالياتي

نحوه شناسايي ، بازبيني و نگهداري پرونده هاي غير فعال مالياتي

شماره: 114609 تاريخ: 20/12/1386 پيوست: دستورالعمل   کد: 523 86 242 م مخاطبين/  ذينفعان موضوع نحوه شناسايي ، بازبيني و نگهداري پرونده هاي غير فعال مالياتي مقدمه : در حال حاضر حجم وسيعي از توان تخصصي ماموران مالياتي در سطح کشور را نگهداري و رسيدگي به پرونده هاي غير فعال…

دستورالعمل در خصوص مؤديان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر

دستورالعمل در خصوص مؤديان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر

شماره:42543 تاريخ:18/10/1384 پيوست: دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مکرر نظر به ضرورت ساماندهي و تنظيم امور و تسريع در رسيدگي به امور مؤديان محترم مالياتي و به منظور رفع مشکلات موجود و نيل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر مي دارد ضوابط مشروحه ذيل به موقع اجراء گذارده شود: 1-…

دستورالعمل ارشادي در خصوص رسيدگي و همکاري با ديوان محاسبات

دستورالعمل ارشادي در خصوص رسيدگي و همکاري با ديوان محاسبات

شماره:16712 تاريخ:23/09/1384 پيوست: توجه:به بخشنامه 18842مورخ 26/10/1384رجوع شود. معاون محترم فني ديوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465/400/2مورخ 2/8/1384 که رونوشت آن را به ادارات کل ديوان محاسبات استان ها ارسال نموده اند (تصوير پيوست)،بازرسي از جريان امور پرونده هاي مالياتي در کليه واحد هاي تابعه اين سازمان را…

دستورالعمل در خصوص و وصول يک دوازدهم ماليات مصوب دولتي ها و …

دستورالعمل در خصوص و وصول يک دوازدهم ماليات مصوب دولتي ها و …

شماره :3409 تاريخ :09-03-1383 پيوست: اداره کل امور مالياتي شورايعالي مالياتي دفتر هيأت عالي انتظامي مالياتي دادستاني انتظامي مالياتي تأمين درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه کل کشور وظيفه مهم و اساسي سازمان امور مالياتي کشور است ، لذا بمنظور اجراي دقيق و صحيح و سريع مقررات مالياتي و تحقق…

دستورالعمل ارشادي در خصوص نحوه تشخيص اعطاي تخفيف و رد ننمودن دفاتر مؤديان به مامورين تشخيص و مميز کل و هيأتهاي حل اختلاف

دستورالعمل ارشادي در خصوص نحوه تشخيص اعطاي تخفيف و رد ننمودن دفاتر مؤديان به مامورين تشخيص و مميز کل و هيأتهاي حل اختلاف

شماره:10085 تاريخ:30/03/1380 پيوست: نظر به اينکه توسعه فرهنگ مالياتي،تشخيص صحيح و مطالبه مالياتها مطابق قوانين موضوعه،افزايش اعتماد موديان محترم به مجريان مقررات و نظام مالياتي،تشويق و فزوني انگيزه آنها به انجام وظايف قانوني در موعد مقرر،حل وفصل سريع و عادلانه اختلافات مالياتي موجود بر اساس واقعيت و همچنين کاهش روند…