ترتيب رسيدگي – شورای عالی مالیاتی

صورتجلسه مورخ۲۰/۸/۹۲ شوراي عالي مالياتي به شماره ۳۶- ۲۰۱ مورخ ۲/۱۱/۹۲ درخصوص خسارت دريافتي(۵/۱ درصد در ماه)از مؤديان بابت مبالغ اضافه پرداختي موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالياتهاي مستقيم

صورتجلسه مورخ۲۰/۸/۹۲ شوراي عالي مالياتي به شماره ۳۶- ۲۰۱ مورخ ۲/۱۱/۹۲ درخصوص خسارت دريافتي(۵/۱ درصد در ماه)از مؤديان بابت مبالغ اضافه پرداختي موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:۳۷۲۳۱/۲۳۰/د تاريخ:۱۷/۱۲/۱۳۹۲ پيوست: دارد  پيوست بخشنامه   ۱۱۷ ۹۲ تبصره ماده ۲۴۲ م   مخاطبين/ ذينفعان – امور مالياتي شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ۲۰/۸/۹۲ شوراي عالي مالياتي به شماره ۳۶- ۲۰۱ مورخ ۲/۱۱/۹۲ درخصوص خسارت دريافتي(۵/۱ درصد در ماه)از مؤديان بابت مبالغ اضافه…

در خصوص قانون مناطق آزاد تجاري

در خصوص قانون مناطق آزاد تجاري

شماره: ۲۰۹۰/۴/۳۰ تاريخ: ۲۴/۰۳/۱۳۷۴ پيوست:دارد گزارش شماره ۳۵۵۴-۵/۳۰-۱۶/۹/۷۲ و ۳۶۸۱-۵/۳۰-۷/۱۰/۷۲ دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي درخصوص ابهامات مربوط به موارد شمول با عدم شمول معافيت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۲/۷۲ مجلس شوراي اسلامي حسب ارجاع معاونت محترم…

عدم درخواست مودي

عدم درخواست مودي

شماره: ۵۴۷۴/۴/۳۰ تاريخ:۲۹/۱۱/۱۳۷۳ پيوست: نامه شماره ۳۷/۲۱۷۵۲-۱۰/۶/۱۳۷۳ اداره کل ماليات برشرکتها عنوان جناب آقاي حسيني معاون محترم درآمدهاي مالياتي داير بر تقاضاي تسريع راجع به اعلام نظر نسبت به استعلام مميز کلي تابع آن اداره کل حسب ارجاع معاونت محترم يادشده درجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۳ هيأت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است…

مرجع تسليم اعتراض مودي

مرجع تسليم اعتراض مودي

شماره :۱۹۴۷۳/۴/۳۰  تاريخ :۲۳/۱۱/۱۳۶۸ پيوست: نامه شماره ۳۸۰۴/۵/۳۰ – ۲۸/۱۰/۱۳۶۸ دفترفني مالياتي حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهاي مالياتي و دراجراي بند ۳ ماده ۲۵۵قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درهيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح واجمال قضيه از اينقرار است که بنظر دفتر فني مالياتي پرونده مالياتي موديان مالياتي که…

اعتراض وسيله پست

اعتراض وسيله پست

شماره: ۱۴۱۱۰/۴/۳۰ تاريخ: ۱۳/۰۹/۱۳۶۸ پيوست: نامه يکي از موديان مالياتي که مضمون آن حاکي از ارسال اعتراض به برگ تشخيص توسط پست بحوزه مالياتي و وقوع اشتباه در تسليم آن به حوزه مالياتي ديگر که داراي شماره يکسان با حوزه مالياتي ذيربط ولي جز و سازمان اداره کل مالياتي ديگري…